Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne

Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne

Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne

 

Firmy ubezpieczeniowe przyjmują pragmatyczne podejście, można niemal powiedzieć, że kierują się „zdrowym rozsądkiem” do ich polityki i tego, co będą obejmować w oferowanych przez siebie polisach. Dlatego godnym uwagi jest to, że wiele z tych firm odmawia udzielenia ochrony firmom z branży telefonii komórkowej lub producentom telefonów komórkowych. Firmy te nie obejmują problemów zdrowotnych spowodowanych przez pola elektromagnetyczne emitowane przez telefony i inne urządzenia.

Interesującym jest również to, że klasyfikują promieniowanie elektromagnetyczne jako „truciznę” lub „zanieczyszczenie” w przypadkach, w których zapewniają ochronę ubezpieczeniową.

Czy technologia 5G będzie azbestem XXI wieku? – Josh del Sol Beaulieu i John C. Dvorak
Fakty o technologii 5G – Josh del Sol, Kevin Mottus i Dafna Tachover

Arkansas Insurance

 

„Niniejsze ubezpieczenie nie dotyczy odpowiedzialności, szkód, strat, obrażeń, żądań, roszczeń lub „pozwów”, które wynikają z, lub rzekomo powstają w wyniku narażenia lub obecności „pól elektromagnetycznych i/lub promieniowania elektromagnetycznego” bez względu na to czy to „zanieczyszczenie” występuje jako pojedynczy czynnik lub połączone jest z innymi substancjami lub czynnikami, niezależnie od tego, czy są zawarte w produkcie, czy w inny sposób. To wyłączenie ma zastosowanie niezależnie od tego, czy taka ekspozycja ma miejsce w budynku, czy poza nim.

„Zanieczyszczenia” obejmują między innymi „pola elektromagnetyczne i/lub promieniowanie elektromagnetyczne”.

„Promieniowanie elektromagnetyczne” obejmuje między innymi energię magnetyczną, fale, pola lub siły generowane, wytwarzane, dystrybuowane, przesyłane lub utrzymywane przez ładunki, prądy, częstotliwości, energię lub siły energii elektrycznej, które są generowane, przepływające lub w inny sposób przekazywane, lub za pośrednictwem medium, metod i urządzeń, które generują, wytwarzają, dystrybuują, transportują, przesyłają lub przechowują ładunki elektryczne, prądy, częstotliwości, energię lub siły.”  Arkansas Insurance https://ehtrust.org/wp-content/uploads/LMUG-125232264-43.pdf

 

Hiscox

 

“Definicje – Zanieczyszczenie: wszelkie zanieczyszczenia lub skażenia, w tym hałas, pola elektromagnetyczne, promieniowanie i fale radiowe.”  – Special definitions for this section,

Co nie jest objęte ubezpieczeniem:

4.a.1. jakiekolwiek zanieczyszczenie budynków lub innych konstrukcji lub wody lub ziemi lub atmosfery; lub
4.a.2.wszelkie uszkodzenia ciała lub szkody majątkowe bezpośrednio lub pośrednio spowodowane zanieczyszczeniem; chyba że spowodowane przez nagły, możliwy do zidentyfikowania, niezamierzony i nieoczekiwany incydent, który występuje w całości w określonym czasie i miejscu w okresie ubezpieczenia.” – Public and products liability, Policy wording – Hiscox  https://www.hiscox.co.uk/sites/uk/files/documents/2017-03/6130-public-liability-insurance-wording.pdf

 

NAS Insurance

 

„WYKLUCZENIA: Zanieczyszczenia obejmują między innymi wszelkie stałe, płynne, gazowe lub termiczne substancje drażniące lub zanieczyszczenia, w tym pleśń, dym, opary, sadzę, kwasy, zasady, substancje chemiczne, zapachy, hałas, ołów, olej lub produkty ropopochodne, promieniowanie, azbest lub produkty zawierające azbest i odpady oraz wszelkie pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne o dowolnej częstotliwości. Odpady obejmują między innymi materiał przeznaczony do recyklingu, regeneracji lub odzysku;”str.9,  Exlucions, Network Security Insurance Policy https://www.nasinsurance.com/var/documents/P1851NSB-0408.pdf

 

Ubezpieczyciele wykluczają ryzyko związane z promieniowaniem elektromagnetycznym – Business Insurance

 

„Może minąć jeszcze dwie dekady, zanim dowiemy się, czy energia elektromagnetyczna o częstotliwościach radiowych stanowi poważny problem dla firm telekomunikacyjnych, więc w międzyczasie ubezpieczyciele traktują to ryzyko tak ostrożnie jak zerwaną linie energetyczną po burzy.

Ubezpieczyciele często wykluczają ryzyko wynikające z ogólnych zasad odpowiedzialności handlowej, ściśle ograniczają zasięg lub unikają ubezpieczania branży bezprzewodowej, mówią brokerzy.”Insurers exclude risks associated with electromagnetic radiation, 3 czerwca 2007 https://www.businessinsurance.com/article/20070603/ISSUE03/100022051/insurers-exclude-risks-associated-with-electromagnetic-radiation

 

 

Nieruchomości i pola elektromagnetyczne – Willis Towers Watson

 

„Posiadanie, kupowanie lub sprzedawanie nieruchomości w pobliżu pól elektromagnetycznych może przerodzić się w katastrofę finansową – zwłaszcza, że coraz ​​więcej badań empirycznych wskazuje na rosnące obawy zdrowotne, oprócz potencjalnego zmniejszenia wartości nieruchomości.” str12, raport ubezpieczeniowy firmy Willis Towers Watson, Electromagnetic Fields: More than just an eyesore https://www.willis.com/Documents/Publications/Industries/Real_Estate/Views_March2012_Facing_Future.pdf

 

Brytyjski Instytut Prawa Międzynarodowego i Porównawczego o polach elektromagnetycznych

 

4. Wykluczenia

4.4 Standard: Zanieczyszczenie, azbest, pola elektromagnetyczne

Ze względu na potencjalnie katastrofalne straty i wysokie koszty rekompensat, umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności za produkt często wykluczają, częściowo lub całkowicie, odpowiedzialność ubezpieczonego za azbest, zanieczyszczenie i skażenie, promieniowanie i pola elektromagnetyczne.

Większość umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w Wielkiej Brytanii wdraża sformułowanie, w oryginalnej lub dostosowanej formie, zalecane przez Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Brytyjskich, aby wykluczyć odpowiedzialność za stopniowe zanieczyszczenie lub skażenie (takie jak długotrwałe wycieki z rur lub zbiorników).

Sformułowanie to wyklucza wszelką odpowiedzialność za zanieczyszczenie lub skażenie inne niż spowodowane „nagłym możliwym do zidentyfikowania niezamierzonym i nieoczekiwanym zdarzeniem, które ma miejsce w całości w określonym czasie i miejscu w okresie ubezpieczenia”.”4.4 Standard: Pollution, Asbestos, Electromagnetic fields; BIICL Product Liability Forum Insurance Perspectives on Product LiabilityAlex Hamer, Reynolds Porter Chamberlai https://www.biicl.org/files/1318_5607824_alex_hamer.pdf

 

W 2010 roku stowarzyszenie ubezpieczycieli Lloyds of London porównuje ryzyko związane z polem elektromagnetycznym [EMF] do ryzyka związanego z azbestem.

 

W 2010 roku Zespół ds. Powstających Zagrożeń stowarzyszenia ubezpieczycieli Lloyds of London  opublikował białą księgę na temat EMF (pól elektromagnetycznych) i dokonał analizy porównawczej w stosunku do historii azbestu i jego wpływu na branżę ubezpieczeniową.

W 2010 r. doszli do wniosku, że chociaż było wiele podobieństw do doświadczeń związanych z azbestem, żadne aktualne dowody naukowe nie wspierały jakiejkolwiek zmiany w obecnej polityce zarządzania ryzykiem związanym z EMF, ale postęp badań naukowych musi być ściśle monitorowany.

Źródło: Lloyd’s emerging risks team report – Electro-magnetic fields from mobile phones: recent developments. November 2010
http://s3.amazonaws.com/eakes-production/file_attachments/25/lloyds_of_london_emf_final_november_2010.pdf

 

 

W 2015 roku Lloyds po cichu [rękami CFC Underwriting] wyklucza odpowiedzialność związaną z polami elektromagnetycznymi [EMF] z polis ubezpieczeniowych

W 2015 roku w sekcji „Wykluczenia ogólne” w kanadyjskim dokumencie ProSurance Architects & Engineers Policy pola elektromagnetyczne umieszczone zostały w tym dokumencie na równi z azbestem: całkowite wyłączenie z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju promieniowanie pół elektromagnetycznych.

OGÓLNE WYŁĄCZENIA UBEZPIECZENIOWE:

32. Pola elektromagnetyczne powstające bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z, lub przyczyniające się do pól elektromagnetycznych, promieniowania elektromagnetycznego, elektromagnetyzmu, fal radiowych lub szumu fal radiowych.” – GENERAL INSURANCE EXCLUSIONS, CFC Underwriting – Insurance For Architects & Engineers, 2015
http://s3.amazonaws.com/eakes-production/file_attachments/26/insurance_ae_canada_feb_2015.pdf
https://pl.scribd.com/document/261610831/Insurance-AE-CFC-Underwriting-Limited-Lloyds-Latest-Version-February-7th-2015

 

Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne

Ubezpieczyciele wzdragają się przed ryzykiem związanym z telefonami

 

Dwadzieścia lat temu przemysł już wiedział, że ich modele biznesowe stanowią zagrożenie dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza że ubezpieczyciele już odmawiali pokrycia swoich największych zobowiązań. The Guardian, brytyjska gazeta w artykule z 11 kwietnia 1999 roku pisze, że:

„Zaniepokojenie bezpieczeństwem telefonów komórkowych skłoniło wiodącego ubezpieczyciela Lloyd’s do odmowy ubezpieczenia producentów telefonów od ryzyka szkód zdrowotnych stosujących ich użytkowników. Ten ruch wynika z rosnącego niepokoju o wpływ branży na badania nad długoterminowymi skutkami korzystania z telefonu komórkowego.

Firmy ubezpieczeniowe z Londynu zapewniają ubezpieczenia na wszystko, od samolotów po nogi piłkarzy. Ale obawy, że telefony komórkowe będą powiązane z chorobami takimi jak rak lub choroba Alzheimera, skłoniły Johna Fenna z grupy ubezpieczeniowej Stirling do odmowy objęcia producentów ryzykiem pozwu, jeśli telefony komórkowe okażą się przyczyną szkód widocznych po latach. (…)

Ale Fenn powiedział: „Są ludzie na rynku ubezpieczeniowym, którzy zamykają oczy na tę kwestię, ponieważ twierdzą, że nie ma naukowego dowodu potwierdzającego ten problem. Jeśli cofniesz się do azbestu, to swego czasu też „nie był to problem”. Roszczenia dotyczące azbestu zwaliły Lloyd’s na kolana na początku lat 90-tych. (…)

Do tej pory ogromna większość badań była finansowana przez przemysł: na całym świecie trwa 78 badań sponsorowanych przez przemysł, podczas gdy rządy finansują tylko 14.” – Insurers balk at risks of phones https://www.theguardian.com/uk/1999/apr/11/sarahryle.theobserver

 

Ubezpieczyciel Swiss Re o promieniowaniu elektromagnetycznym

 

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie Swiss Reinsurance Company (Swiss Re) klasyfikuje promieniowanie elektromagnetyczne do najwyższej klasy ryzyka. Ta kategoria obejmuje również substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną.

Streszczenie wykonawcze

… Kolejne tematy oceniane jako potencjalnie mające duży wpływ to trzy tematy dotyczące poszkodowanych/ofiar; charakteryzują się długimi okresami utajenia: „substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną”, „nieprzewidziane konsekwencje nanotechnologii” i „nieprzewidziane konsekwencje pól elektromagnetycznych.” – str. 4, Executive summary

Nieprzewidziane konsekwencje pól elektromagnetycznych.

Wszechobecność pól elektromagnetycznych (EMF) budzi obawy o potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego, w szczególności w odniesieniu do korzystania z telefonów komórkowych, linii energetycznych lub anten do nadawania. W ciągu ostatniej dekady rozprzestrzenianie się urządzeń bezprzewodowych ogromnie przyspieszyło. Konwergencja telefonów komórkowych z technologią komputerową doprowadziła do rozpowszechnienia nowych i powstających technologii. Rozwój ten zwiększył narażenie na pola elektromagnetyczne, których wpływ na zdrowie pozostaje nieznany.

Wzrósł niepokój odnośnie potencjalnego ryzyka związanego z polami elektromagnetycznymi [EMF]. Badania są trudne do przeprowadzenia, ponieważ badania nad trendami czasowymi są niespójne ze względu na wciąż dość niedawną proliferację technologii bezprzewodowej. WHO sklasyfikowała pola magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości i pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, takie jak promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe, jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi (czynnik rakotwórczy klasy 2B). Ponadto niedawne orzeczenie włoskiego sądu zasugerowało związek między promieniowaniem telefonu komórkowego a upośledzeniem zdrowia ludzkiego. Ogólnie jednak badania naukowe są nadal niejednoznaczne co do możliwych niekorzystnych skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych [EMF].

Jeśli zostanie ustanowiony bezpośredni związek między polami elektromagnetycznymi [EMF] a problemami zdrowotnymi u człowieka, otworzyłoby to drzwi do nowych roszczeń i mogłoby ostatecznie doprowadzić do dużych strat z tytułu odpowiedzialności za produkt. Wskaźniki odpowiedzialności prawdopodobnie wzrosną.” – str. 11, Unforeseen consequences of electromagnetic fields;  Swiss Re SONAR Emerging risk insights
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/electromagnetic_radiation_risk_assessment_swiss_re.pdf

 

Aktualizacja z maja 2019 roku: sieci 5G

„Aby umożliwić funkcjonalny zasięg sieci i zwiększyć całkowitą pojemność, potrzebnych będzie więcej anten, w tym akceptacja wyższych poziomów promieniowania elektromagnetycznego. W niektórych jurysdykcjach wzrost wartości progowych będzie wymagał dostosowania prawnego. Istniejące obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych (EMF) prawdopodobnie wzrosną. Wzrost roszczeń z tytułu odpowiedzialności może być potencjalną konsekwencją długoterminową. […] Rosnące obawy o konsekwencje zdrowotne dotyczące technologii 5G mogą prowadzić do tarć politycznych i opóźnień we wdrażaniu, a także do roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Wprowadzenie 3G i 4G napotkało podobne wyzwania. […] Ponieważ biologiczne skutki pół elektromagnetycznych [EMF] w ogóle, a w szczególności te dotyczące technologii 5G, wciąż są przedmiotem dyskusji, potencjalne roszczenia dotyczące upośledzenia zdrowia mogą być związane z długim opóźnieniem.” str. 29, Off the leash – 5G mobile networks; Swiss Re SONAR New emerging risk insights-2019
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Swiss-re-Sonar-2019.pdf

 

Włoski sąd orzekł, że używanie telefonu komórkowego spowodowało guza mózgu

 

„Włoski sąd orzekł, że nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego w związku z wykonywaną pracą spowodowało rozwój łagodnego guza mózgu.

Sąd w północnej części kraju, w mieście Ivrea przyznał powodowi emeryturę finansowaną przez państwo. Wyrok, który został wydany 11 kwietnia 2017, ale opublikowany dopiero w czwartek, podlega ewentualnemu odwołaniu.

Roberto Romeo, lat 57, zeznał, że jego obowiązki zawodowe zmusiły go do korzystania z telefonu komórkowego przez trzy do czterech godzin każdego dnia pracy przez 15 lat. Romeo powiedział, że nie chce demonizować telefonów komórkowych,

„ale uważam, że musimy być bardziej świadomi, jak ich używać. Nie miałem innego wyboru, jak używać telefonu komórkowego, aby rozmawiać z kolegami i organizować pracę – przez 15 lat dzwoniłem cały czas, z domu, z samochodu. Zacząłem mieć wrażenie, że moje prawe ucho jest zablokowane przez cały czas, a guz został zdiagnozowany w 2010 roku. Na szczęście był łagodny, ale już nic nie słyszę, ponieważ usunięto mi nerw słuchowy.

Ekspert medyczny oszacował szkodę Roberto Romeo na 23% jego funkcji cielesnych, co skłoniło sędziego do przyznania odszkodowania w wysokości 500 euro miesięcznie wypłacanego przez INAIL, krajowy system ubezpieczeń od wypadków w miejscu pracy.” – Italian court rules mobile phone use caused brain tumour 
https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/21/italian-court-rules-mobile-phone-use-caused-brain-tumour

 

Ubezpieczenie firmy AT&T nie obejmuje szkód spowodowanych przez „zanieczyszczenia”, które obecnie obejmują EMF

“II. Wykluczenia
F. Strata spowodowana przez lub wynikająca z rozładowania, rozproszenia, przesiąknięcia, migracji, uwolnienia lub wydostania się Zanieczyszczeń

IX. Definicje
M. „Zanieczyszczenia” oznaczają: wszelkie stałe, płynne, gazowe lub termiczne substancje drażniące lub zanieczyszczenia, w tym dym, opary, sadzę, opary, kwasy, zasady, chemikalia, sztucznie wytworzone pole elektryczne, pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne, fale dźwiękowe, mikrofale i wszelkiego rodzaju sztucznie wytworzone promieniowanie jonizujące lub niejonizujące oraz odpady. Odpady obejmują materiały przeznaczone do recyklingu, regeneracji lub odzysku.” – AT&T Mobile Insurance

 

Lloyds of London rezygnuje z debaty na temat zdrowia i telefonów komórkowych.

 

Firmy ubezpieczeniowe nie będą zajmować się nowotworami mózgu spowodowanymi użytkowaniem telefonów komórkowych z tytułu odpowiedzialności za produkty.
List do władz rządowych Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie od Sharon Noble – dyrektora Koalicji na rzecz powstrzymania inteligentnych liczników w Kolumbii Brytyjskiej.
Do premier Christy Clark, pana Billa Bennetta i Grega  Reimera,

 

RE: Lloyd’s of London wyklucza pokrycie roszczeń spowodowanych ekspozycją na promieniowanie niejonizujące.

 

 „Na podstawie niedokładnych informacji dostarczonych przez ITRON, Health Canada i Dr Perry Kendalla mówiliście ludziom, że nie ma ryzyka dla zdrowia z powodu długotrwałego narażenia na promieniowanie z inteligentnych liczników w domach i wifi w szkole – pomimo tego, że otrzymaliście setki badań przeprowadzonych przez niezależnych naukowców i wielu listów od naukowców jako kontrargumenty.

Przekazuję wam teraz informacje, które powinny was zaniepokoić, nawet jeśli potencjalne problemy zdrowotne, jakie te urządzenia powodują, nie niepokoją mieszkańców Brytyjskiej Kolumbii. Chociaż wiem, że prowincja i BC Hydro samodzielnie się ubezpieczają, podejrzewam, że macie uzgodnienie dotyczące minimalizacji strat [stop loss agreement] chroniące przed katastrofalnymi roszczeniami. Jeśli to uzgodnienie dotyczące minimalizacji strat jeszcze nie zawiera tego wykluczenia, to wkrótce bez wątpienia będzie wykluczało wszelkie roszczenia związane z narażeniem na promieniowanie z urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefony komórkowe, inteligentne liczniki lub wifi. Pani premier Clark, panie Bennett i Reimer,

Lloyd’s of London jest jednym z największych ubezpieczycieli na świecie i często przewodzi w ochronie, podejmując ryzyko, którego nikt inny nie chce wziąć na siebie. Załączony dokument dotyczy niedawnej polityki odnawiania polisy, która z dniem 7 lutego 2015 r. wyklucza wszelką ochronę związaną z narażeniem na promieniowanie niejonizujące. W odpowiedzi na pytanie o wyjaśnienie, odpowiedź ta została otrzymana w dniu 18 lutego 2015 r. od CFC Underwriting LTD, Londyn, brytyjski przedstawiciela Lloyd’s:

„Wykluczenie pól elektromagnetycznych (wyłączenie 32) jest ogólnym wykluczeniem z ubezpieczenia i jest stosowane na całym rynku jako standard. Celem wykluczenia jest wykluczenie ochrony w przypadku chorób spowodowanych ciągłym długotrwałym narażeniem na promieniowanie niejonizujące, tj. poprzez używanie telefonu komórkowego. ”

Lloyds-Insurance-No-Coverage-For-Wireless-Radiation-Hazards-2015

Oznacza to, że prowincja (czyli my, podatnicy) zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za roszczenia nauczycieli i rodziców dzieci cierpiących na skutki biologiczne ekspozycji na sieci Wi-Fi w szkołach, od właścicieli domów narażonych na promieniowanie o częstotliwości radiowej z narzuconych inteligentnych liczników w domach i od pracowników zmuszonych używać telefonów komórkowych lub narażonych na działanie wifi w pracy. Sprawy sądowe w innych krajach doprowadziły już do ogromnych płatności i jest tylko kwestią czasu, zanim podobne pozwy zostaną złożone i wygrane w Kanadzie.

Potencjalnie ci, którzy zezwalają na takie urządzenia, po otrzymaniu pełnych informacji o zagrożeniach, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zaniedbania, a dyrektorzy firm ubezpieczeniowych mogą nie zapewnić ochrony finansowej. Ubezpieczenia mają zastosowanie, gdy ludzie wykonują swoje obowiązki „w dobrej wierze”. Trudno twierdzić, że działają „w dobrej wierze” po tym, jak zostali ostrzeżeni przez prawdziwych ekspertów naukowych i szanowanego ubezpieczyciela.

Uznajcie siebie za poinformowanych, po raz kolejny, że możecie zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za podjęte decyzje.

Z poważaniem, Sharon Noble, Victoria, BC.”

Źródło: Lloyd’s of London Insurance Won’t Cover Smartphones – WiFi – Smart Meters – Cell Phone Towers By Excluding ALL Wireless Radiation Hazards

Lloyd’s of London Insurance Won’t Cover Smartphones – WiFi – Smart Meters – Cell Phone Towers By Excluding ALL Wireless Radiation Hazards

 

 

Producenci telefonów komórkowych już próbują ograniczyć odpowiedzialność

 

Ostrzeżenia zdrowotne dotyczące używania telefonów komórkowych istnieją w dokumentacji każdego producenta, ale ostrzeżenia te są głęboko ukryte w nieprzeczytanych instrukcjach obsługi produktu. Ich jedynym celem wydaje się próba uniknięcia odpowiedzialności w przypadku udowodnienia w sądzie powiązania zdrowotnego z użyciem telefonu komórkowego. Oni powiedzą: „Powiedzieliśmy ci, żebyś nie trzymał go blisko swojej głowy”. Piszą, żeby trzymać telefon z dala od ciała, ale wiedzą, a ich reklama pokazuje, że nikt tego nie robi. Na witrynie C4ST.ca zamieszczono fragmenty z niektórych instrukcji obsługi urządzeń przenośnych. Informacje zawarte w przedstawionej liście ostrzeżeń powinny być drukowana na każdym pudełku z nowym telefonem oraz umieszczane/rozpowszechniane w szkołach i miejscach pracy.

Pamiętaj, że wszystko to dotyczy stosunkowo starych telefonów komórkowych. Zastanów się przez chwilę, że obecnie coraz bardziej powszechna jest technologia 4G, a na horyzoncie mamy już 5G, nie mówiąc już o telefonach komórkowych noszonych bezpośrednio na skórze przez cały dzień, jak na przykład zegarki typu Smart Watch. Być może ludzie ze stowarzyszenia ubezpieczycieli  Lloyd’s of London widzieli te ostrzeżenia drobnym druczkiem i zeszli w ten sposób z linii ognia.

 

Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa urządzeń przenośnych

 

Poniżej znajduje się lista ostrzeżeń, przykładowych urządzeń, od wielu głównych producentów na świecie, znajdujących się głęboko w ich instrukcjach obsługi dla użytkownika, ostrzegających konsumentów o niebezpieczeństwach związanych z trzymaniem urządzenia przy głowie lub przechowywaniem w kieszeniach/biustonoszach. Większość ludzi nie ma o tych ostrzeżeniach pojęcia. Informacje te powinny znajdować się w opakowaniu każdego urządzenia. Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne.

Apple – „Pomiar współczynnika absorpcji swoistej [SAR] iPhone’a może przekroczyć wytyczne FCC dotyczące ekspozycji podczas noszenia przy ciele, jeśli znajduje się w odległości mniejszej niż 15 mm (5/8 cala) od ciała. Podczas korzystania z iPhone’a w pobliżu ciała podczas połączeń głosowych lub bezprzewodowej transmisji danych poprzez sieć komórkową, trzymaj iPhone’a co najmniej 15 mm (5/8 cala) od ciała, i używaj tylko futerałów, klipsów do paska lub kabur, które nie posiadają metalowych części, dzięki czemu iPhone zachowują odstęp co najmniej 15 mm (5/8 cala) od ciała.” https://www.apple.com/legal/rfexposure/iphone2,1/en/

SAR (współczynnik absorpcji swoistej), który jest miarą szybkości, z jaką energia jest pochłaniana przez organizm człowieka, gdy jest wystawiony na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF).

(UWAGA: Apple ostatnio przestał dostarczać instrukcje obsługi z iPhonem, więc ostrzeżenia o bezpieczeństwie muszą być wyszukiwane w telefonie lub na stronie internetowej)

BlackBerry – „Korzystaj z trybu głośnomówiącego, jeśli jest dostępny, i trzymaj urządzenie BlackBerry w odległości co najmniej 0,98 cala (25 mm) od ciała (w tym od brzucha kobiet w ciąży i podbrzusza nastolatków), gdy urządzenie BlackBerry jest włączone i podłączony do sieci bezprzewodowej.” https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/a-close-call-why-the-jury-is-still-out-on-mobile-phones-7670543.html

Samsung – „W przypadku noszenia przy ciele, ten telefon został przetestowany i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na fale radiowe, gdy jest używany z akcesoriami niezawierającymi metalowych elementów, a urządzenie mobilne jest w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała.” https://www.pcworld.com/article/2947132/belt-clips-live-on-in-smartphone-radiation-testing.html1.5cm

Motorola – „Jeśli nosisz to urządzenie mobilne na ciele, zawsze umieszczaj go w dostarczonym lub zatwierdzonym klipsie, uchwycie, futerale, futerale lub uprzęży dostarczonym przez firmę Motorola. Jeśli nie używasz dołączonego lub zatwierdzonego akcesorium noszonego na ciele firmy Motorola, trzymaj urządzenie mobilne i jego antenę w odległości co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ciała.” http://www.motorola.com/hc/6032/global/guide/en-us/dd1e5088.6032.en-US.html

Sony – „W przypadku noszenia przy ciele, ten telefon został przetestowany i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na fale radiowe, gdy urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 15 mm od ciała, bez żadnych metalowych części w pobliżu telefonu lub w przypadku korzystania z oryginalnych akcesoriów – Sony Akcesoria Ericsson do noszone przy ciele, które są przeznaczone dla tego telefonu. Korzystanie z innych akcesoriów może nie zapewniać zgodności z wytycznymi FCC dla promieniowania o częstotliwości radiowej.” https://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1595&context=gs_rp

T-Mobile – „To urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy ciele w odległości 0,79 cala (2 cm) w trybie normalnym i odległości 0,39 cala (1 cm) w trybie hot-spot od ciała użytkownika. Aby zachować zgodność z wymaganiami FCC dotyczącymi ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej, należy zachować minimalną odległość 0,79 cala (2 cm) dla trybu normalnego i 0,39 cala (1 cm) dla trybu hot-spot od ciała użytkownika.”

Casio – „W przypadku noszenia przy ciele, ten telefon został przetestowany i spełnia wytyczne FCC dotyczące narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej, gdy jest używany z akcesoriami, które nie mają metalowych części i ustawia telefon/słuchawki w odległości co najmniej 2 cm od ciała. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może spowodować naruszeniem wytycznych dotyczących narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej.”

Pantech – „To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowego stosowania przy ciele, i tylnej części telefonu trzymanego 2 cm od ciała. Aby zachować zgodność z przepisami, używaj tylko klipsów do paska, kabur lub podobnych akcesoriów, które zachowują odległość 2 cm między ciałem użytkownika a tyłem telefonu, w tym anteną.”

HTC – „To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowego użytkowania przy ciele. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej, należy zachować minimalną odległość 1 cm między ciałem użytkownika a telefonem/słuchawką, w tym anteną.”

Kyocera – „Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej, jeśli nosisz telefon/słuchawkę przy ciele, używaj dostarczonego przez Sprint lub zatwierdzonego przez Sprint futerału, kabury lub akcesoriów noszonych przy ciele. Jeśli nie używasz tych akcesoriów, upewnij się, że antena podczas transmisji znajduje się w odległości co najmniej 0.886 cala (2.2cm) od ciała. Korzystanie z akcesoriów nie zatwierdzonych przez Sprint może naruszać wytyczne FCC dotyczące ekspozycji.”

 

Separator od komórki

Separator od komórki sprzyja korzystaniu z telefonu komórkowego w niewielkiej odległości od ucha. https://www.cnet.com/news/cell-phone-radiation/

 

 

Australijska firma telekomunikacyjna Telstra zgłasza problemy z ubezpieczeniem w związku z zagrożeniami dla zdrowia spowodowanymi promieniowaniem elektromagnetycznym.

 

W Australii firma Telstra przyjęła bardzo proaktywne podejście do informowania milionów klientów o zagrożeniach związanych z promieniowaniem telefonów komórkowych. To sprowadza się do kosztów związanych z zabezpieczeniem przed skutkami zdrowotnymi!

Telstra wysłało tę wiadomość tekstową do milionów klientów 3 lipca 2014.

Australijska firma telekomunikacyjna Telstra ostrzega, że ​​ubezpieczenie od jakiegokolwiek ryzyka związanego z ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne staje się coraz trudniejsze do uzyskania, ponieważ ubezpieczyciele stają się mniej skłonni do zapewnienia ubezpieczenia lub oferowane opłaty za polisę mają cenę zaporową. Firmy ubezpieczeniowe i pola elektromagnetyczne.

Telstra potwierdziła kwestię ubezpieczenia w sekcji ryzyka w swoim raporcie rocznym, który został opublikowany do wiadomości publicznej. Firma w 2004 stwierdziła, że

​​„do tej pory byliśmy w stanie uzyskać ograniczone ubezpieczenie od tego rodzaju ryzyka, gotowość ubezpieczycieli do zapewnienia tego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej zmniejsza się, a nawet to ograniczone ubezpieczenie może nie być opłacalne ekonomicznie.

Istnieje zatem ryzyko, że rzeczywiste lub domniemane ryzyko zdrowotne związane z mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym może:

– Doprowadzić do sporów sądowych przeciwko nam;

– Niekorzystnie wpływa na nas, zmniejszając liczbę lub tempo wzrostu usług telefonii komórkowej lub obniżając zużytkowanie na klienta;

– Należy spodziewać się nałożenia bardziej uciążliwych wymogów prawnych, których przestrzeganie jest trudniejsze lub bardziej kosztowne; lub

– Utrudni nam instalację nowych urządzeń i obiektów telekomunikacyjnych.”str. 11, Key Information; Report Of Foreign Issuer, PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, Date: For the period ending 30 September 2004 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046126/000095012304012222/y03558e6vk.htm

 

Telstra na stronie 35 tego raportu poinformowała w części o informacjach na temat działalności firmy, że oparła swoje stanowisko na poradach dotyczących energii elektromagnetycznej od instytucji takich jak Australijska Agencja Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego [Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency – ARPANSA] oraz Światowa Organizacja Zdrowia.

Strona internetowa firmy Telstra podaje porady Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat „ograniczania ekspozycji na telefony komórkowe”. Zaleca właścicielom telefonów komórkowych:

1. Używaj zestawów głośnomówiących, aby trzymać telefon komórkowy z dala od głowy i ciała podczas rozmów telefonicznych.
2. Ogranicz liczbę i długość połączeń.
3. Korzystaj z telefonu w obszarach o dobrym zasięgu, aby zmniejszyć ekspozycję, ponieważ telefon będzie nadawał ze zmniejszoną mocą.”Can I reduce my exposure to RF EME?
https://crowdsupport.telstra.com.au/t5/Mobiles-Tablets/Mobile-advice-and-tips/ta-p/175972
https://www.rfsafe.com/telstra-australias-largest-mobile-phone-company-sends-customers-text-message-warning-phone-radiation-dangers/

 

 

Zobacz na:  To czego przemysł telekomunikacyjny ci nie mówi… ale mówi to swoim inwestorom
Firmy ubezpieczeniowe nie będą uwzględniać szkód związanych z wystąpieniem nowotworów mózgu, w związku działaniem telefonii komórkowej – CBS, Kanada
Propozycja dotycząca bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem telefonu komórkowego koncentruje się na możliwym ryzyku promieniowania – Elizabeth Hinson
Jak zmniejszyć ekspozycję na energię o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych – Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego

 

 

 

%d bloggers like this: