Formaldehyd

Formaldehyd w szczepionkach – nieszkodliwy?

Stężenie formaldehydu w szczepionkach o najwyższej jego zawartości wynosi około 100 mikrogramów/0,5 ml, co odpowiada 200 mg/l. Jest to o 80 razy więcej niż stężenie formaldehydu we krwi i przyjmowane dla większości innych płynów ustrojowych (2,5mcg/ml lub 2,5mg/L). W związku z tym uzasadnione jest podejrzenie, że wysokie stężenie formaldehydu podczas zastrzyku może wywoływać miejscowe negatywne efekty.

“W wyniku dostania się formaldehydu bezpośrednio do krwiobiegu (w trakcie hemodializy z zastosowaniem sterylizowanej tym związkiem aparatury) powstaje ostra hemoliza wewnątrznaczyniowa” – Formaldehyd.
Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1995, nr13, s. 5-42 http://archiwum.ciop.pl/13999

“Endogenny formaldehyd jest wytwarzany przez liczne szlaki biochemiczne fundamentalne dla życia i może sieciować DNA i białka…
Formaldehyd jest wysoce reaktywny i łatwo sieciuje zarówno białka, jak i kwasy nukleinowe. Skłonność formaldehydu do sieciowania DNA i białek została wykorzystana w celu konserwowania tkanek i badania interakcji pomiędzy białkami a specyficznymi sekwencjami DNA. Inne środowiskowe źródła formaldehydu obejmują dym tytoniowy, e-papierosy, słodzik aspartam, a najbardziej bezpośrednio, przypadkowe spożycie metanolu. Jednak endogenny formaldehyd jest wszechobecny w komórkach, ponieważ jest produktem ubocznym enzymatycznej oksydacyjnej reakcji demetylacji…
W związku z tym, ze względu na jego obfitość i właściwości chemiczne, formaldehyd może stanowić poważne zagrożenie dla integralności genomu żywych organizmów. Bardzo wczesne badania wykazały silne mutagenne konsekwencje formaldehydu na larwy much (Auerbach, 1949, Herskowitz, 1950). Mimo to dopiero zaczyna się wyłaniać nasze zrozumienie, w jaki sposób komórki i organizmy chronią się przed formaldehydem…
Ustalono również, że DNA uszkodzone formaldehydem może powodować uszkodzenie chromosomu i ma właściwości mutagenne…
Jednak z naszej pracy wynika, że ​​w organizmie powstaje wystarczająca duża ilość formaldehydu, aby spowodować rozległe uszkodzenia DNA. Z czasem te uszkodzenia sprzyja złośliwym przemianom. Ta obserwacja stanowi zatem dowód na to, iż endogenny formaldehyd jest czynnikiem rakotwórczym u ssaków. W przyszłości identyfikacja źródeł i określenie chemicznej natury uszkodzeń DNA wywołanych przez formaldehyd może mieć ważne ogólne implikacje dla predyspozycji do nowotworów i procesu starzenia u ludzi.” – Endogenous Formaldehyde Is a Hematopoietic Stem Cell Genotoxin and Metabolic Carcinogen, Mol Cell. 2015 Oct 1; 60(1): 177–188. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4595711/

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem w 2012 roku opublikowała raport dotyczący formaldehydu, poniżej kilka fragmentów:

4.4.2 Białaczka
(…) Trzy sugerowane mechanizmy to:
• poprzez bezpośrednie uszkodzenie komórek macierzystych w szpiku kostnym, tak jak robi to większość innych białaczkotwórczych substancji;
• poprzez uszkodzenie krwiotwórczych komórek macierzystych/komórek prekursorowych krążących we krwi obwodowej i
• poprzez uszkodzenie prymitywnych pluripotencjalnych komórek macierzystych występujących w małżowinach nosowych i/lub węchowej błonie śluzowej.(…)

(…) Genotoksyczność w krążących limfocytach byłaby zgodna z możliwością, że formaldehyd jest przyczyną nowotworów układu limfatycznego. (…)
(…) Najnowsze dowody wskazują, że pierwotne cytogenetyczne nieprawidłowości we wczesnych komórkach blastycznych predysponują do kolejnych mutacji prowadzących do konkretnego nowotworu hematologicznego. Możliwość mutagennego działania formaldehydu na krążące limfocyty lub lokalną tkankę limfatyczną nie mogą być wykluczone. (…)

4.5 Synteza
Obecne dane zdecydowanie wskazują, że genotoksyczność odgrywa ważną rolę w rakotwórczości formaldehydu w tkankach nosowych ludzi oraz, że replikacja komórek w odpowiedzi na cytotoksyczność indukowaną formaldehydem wzmaga odpowiedź rakotwórczą. Trzy możliwe mechanizmy koncentrują się wokół genotoksyczności, są umiarkowanie wspierane jako podstawowy mechanizm do indukcji hematologicznych nowotworów u ludzi. Konieczne są dalsze badania, aby zdecydować, który z tych mechanizmów jest najważniejszy

5. Ocena
Istnieje wystarczająca ilość dowodów u ludzi na potwierdzenie rakotwórczego działania formaldehydu. Formaldehyd powoduje raka nosogardzieli i białaczkę. Ponadto, zaobserwowano silny związek pomiędzy narażeniem na formaldehyd i rakiem nosa oraz zatok przynosowych. Istnieje wystarczająca ilość dowodów na zwierzętach doświadczalnych dotyczących rakotwórczego działania formaldehydu.
Źródło: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans – 2012 – formaldehyd
Cała monografia z 2012 – Chemical agents and related occupations – volume 100 F – A review of human carcinogens

U.S. Department of Health and Human Services otwarcie przyznaje, że jest to substancja rakotwórcza.NCI – Can formaldehyde cause cancer?

Dr Otis Brawley, dyrektor medyczny American Cancer Society, powiedział, że formaldehyd jest zarówno niepokojący, jak i nieunikniony. Powiedział, że: “To zapach w nowych domach i w kosmetykach takich jak lakier do paznokci… Wszystko, co rozsądna osoba może zrobić, to zarządzać ekspozycje na tą substancję i zmniejszać ją do minimum, bo wszędzie.” – Government Says 2 Common Materials Pose Risk of Cancer https://www.nytimes.com/2011/06/11/health/11cancer.html?_r=1

“Stosując odpowiednie modele farmakokinetyczne, oszacowano, że najniższe stęże­nie formaldehydu, które może powodować cytotoksyczne efekty u ludzi, wynosi 1,23 mg/m3 (1 ppm) lub 0,738 mg/m3 (0,6 ppm), w zależności od przyjętych para­metrów.
Przewidywane poziomy okazały się być niższe od zmierzonych klinicznie. W konkluzji stwierdzono, że cytotoksyczne działanie formaldehydu podczas eks­pozycji inhalacyjnej jest zależne od poziomu narażenia bardziej, niż od czasu trwania narażenia, co sugeruje, że obecna analiza może zostać uwzględniona przy ustana­wianiu standardów dla przewlekłego narażenia ludzi na formaldehyd.” – Zakład Informacji Naukowej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Ocena działania rakotwórczego formaldehydu w świetle najnowszych danych literaturowych.

Formaldehyd – KARTA CHARAKTERYSTYKI

Według FDA maksymalna dozwolona dawka formaldehydu w szczepionce nie może przekraczać 0.02% – 200 ppm

Hepatitis b – 15 mcg
DTaP – 100 mcg
Polio (IPV) – 200 mcg
Influenza – 25 mcg
Hepatitis A – 100 mcg
Formaldehyde in Vaccines

“My site has several articles by the Nobel Laureate Alexis Carrel regarding injections of highly dilute poisons, similar to formaldehyde in Salk vaccine, which was 1:4000 concentration. Carrel injected carcinogens at 1:5000 to 1:250000 and caused reliably, cancer in chickens.”—Jim West (Harpub) http://whale.to/a/west_h.html
http://web.archive.org/web/20011128183244/http://www.geocities.com/harpub/toxcredo.htm

Formaldehyd w szczepionkach

 

W roku 2004 Międzynarodowa agencja ds. Badań nad Rakiem z ramienia WHO zaklasyfikowała substancję o nazwie „formaldehyd” jako wywołującą raka u ludzi. Na podstawie klasyfikacji WHO wyrasta nowsza ocena tej substancji przez berliński Krajowy Instytut ds. Oceny Ryzyka, który również zalicza formaldehyd jako wywołujący raka u ludzi.