Oświadczenie dr Andrew Zimmermana – szczepionki mogą powodować autyzm

 

szczepionki mogą powodować autyzm

 

Poniżej znajduje się tłumaczenie pełnego oświadczenia pod przysięgą i życiorys [nie tłumaczony] dla dr Andrew Zimmermana, znanego na całym świecie pro szczepionkowego neurologa pediatrycznego, specjalizującego się w autyzmie. Mówi jako biegły sądowy, który pracował dla rządu broniącego się przed sądem ds. szczepionek w 2007 roku. Powiedział pracownikom rządowym, że szczepionki mogą powodować autyzm w „wyjątkowych” przypadkach, ale twierdzi, że rząd ukrył te informacje i fałszywie przedstawił jego opinię.

W linku obok znajdziesz wersję w języku angielskim – Dr. Andrew Zimmerman’s full Affidavit

Oświadczenie dr Andrew Zimmermana

 

Ja, lekarz medycyny Andrew Walter Zimmerman, niniejszym oświadczam pod przysięgą, co następuje:

1. Jestem dyplomowanym neurologiem pediatrą i byłym dyrektorem ds. badań medycznych w Centrum Autyzmu i Zaburzeń Pokrewnych, Instytutu Kennedy’ego Kriegera oraz Szkoły Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

2. Byłem recenzentem raportu Narodowej Akademii Nauk z 2004 roku zatytułowanego IMMUNIZATION SAFETY REVIEW: VACCINES AND AUTISM (PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA SZCZEPIEŃ: SZCZEPIONKI I AUTYZM), który został przygotowany przez Komitet Kontroli Bezpieczeństwa Szczepień na wniosek Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) oraz Instytutu Medycyny (IOM).

3. Kopia mojego życiorysu jest załączona do niniejszego dokumentu jako załącznik A i zawarta w nim przez odniesienie.

4. W 2007 roku byłem biegłym sądowym dla Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej [HHS] w Omnibus Autism Proceeding (O.A.P.) w ramach Krajowego Programu Odszkodowań za Szczepienia Dziecięce.

5. Przy wsparciu Departamentu Sprawiedliwości [DoJ] przygotowałem i wykonałem załączoną opinię biegłego dotyczącą Michelle Cedillo w imieniu Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie Cedillo przeciwko H.H.S. Moja opinia eksperta w sprawie Cedillo przeciwko H.H.S. jest dołączona jako załącznik B. Stwierdza ona w odpowiedniej części, co następuje:

“Nie ma naukowych podstaw do powiązania szczepionki przeciwko odrze śwince i różyczce (MMR) lub zatrucia rtęcią (Hg) z autyzmem. Pomimo dobrych intencji, przemyślanych hipotez i powszechnych przekonań na temat widocznych związków ekspozycji na szczepienie MMR/rtęć z autyzmem i regresją, nie ma żadnych solidnych dowodów na poparcie tego związku przyczynowego. Michelle Cedillo przeszła dokładną i normalną ocenę immunologiczną przeprowadzoną przez dr Sudhir Gupta, która nie wykazała żadnych objawów niedoboru odporności, które uniemożliwiłyby jej otrzymanie lub normalną reakcję na szczepionkę MMR.”

Moja ekspertyza dotycząca Michelle Cedillo również stwierdza:

“Co więcej, nie ma dowodów na istnienie związku pomiędzy autyzmem a rzekomą reakcją na MMR i Hg, i jest bardziej prawdopodobne niż nie, że istnieje genetyczne podłoże dla autyzmu u tego dziecka.”

6. W piątek 15 czerwca 2007 roku byłem obecny podczas części posiedzenia O.A.P., aby wysłuchać zeznań eksperta składającego ekspertyzę w dziedzinie neurologii dziecięcej, dr Marcela Kinsbourne’a. Podczas przerwy w postępowaniu rozmawiałem z adwokatami z Departamentu Sprawiedliwości [DOJ], a konkretnie z głównym adwokatem DOJ, Vincentem Matanoskim, w celu objaśnienia mojej pisemnej opinii eksperckiej.

7. Wyjaśniłem, że moja pisemna opinia biegłego dotycząca Michelle Cedillo jest opinią specyficzną dla danego przypadku, dotyczącą Michelle Cedillo. Moja pisemna ekspertyza dotycząca Michelle Cedillo nie miała być ogólnym stwierdzeniem odnoszącym się do wszystkich dzieci i wszystkich nauk medycznych.

8. Wyjaśniłem, że jestem zdania, iż istnieją wyjątki, w których szczepienia mogą powodować autyzm.

9. Ściślej rzecz biorąc, wyjaśniłem, że w podgrupie dzieci z dysfunkcją mitochondriów, gorączka wywołana szczepionką i stymulacją immunologiczną, która przekracza rezerwy energii metabolicznej może, i u co najmniej jednego z moich pacjentów, spowodowała encefalopatię regresywną z cechami spektrum zaburzeń autystycznych.

Zaburzenia mitochondrialne u osób z autyzmem
Memorandum dotyczące dokumentów Instytutu Kennedy Krieger – Rolf Hazlehurst

 

Szczepionki mogą powodować autyzm

 

10. Wyjaśniłem, że moja opinia na temat wyjątków, w których szczepionki mogą powodować autyzm, opierała się na podstawie postępów w nauce, medycynie i badaniach klinicznych jednego z moich pacjentów.

11. Ze względu na poufność, nie podałem nazwiska mojego pacjenta. Jednak wskazałem i omówiłem z panem Vincentem Matanoskim i innymi obecnymi adwokatami z Departamentu Sprawiedliwości publikacje medyczną, Developmental Regression and Mitochondrial Dysfunction in a Child With Autism (Regresja rozwojowa i zaburzenia mitochondrialne u dziecka z autyzmem), która została opublikowana w Journal of Child Neurology (Dziennik Neurologii Dziecięcej). Współautorami byli dr Jon Poling, dr Richard Frye, dr John Shoffner i dr Andrew W. Zimmerman. Kopia dokumentu jest dołączona jako załącznik C.

12. Wkrótce po tym, jak objaśniłem swoje opinie z adwokatami z Departamentu Sprawiedliwości [DOJ], skontaktował się ze mną jeden z młodszych adwokatów DOJ i poinformował, że nie będę już potrzebny jako biegły sądowy w imieniu H.H.S. Rozmowa telefoniczna w czasie której zostałem poinformowany, że DOJ nie będzie mnie już potrzebował jako biegłego sądowego w imieniu H.H.S., nastąpiło po wyżej wymienionej rozmowie w piątek 15 czerwca 2007 roku, a przed poniedziałkiem 18 czerwca 2007 roku.

13. Zgodnie z moimi wspomnieniami, miałem zeznawać w imieniu H.H.S. w poniedziałek 18 czerwca 2007 roku.

14. W czasie wyżej wymienionej rozmowy z przedstawicielem Departamentu Sprawiedliwości nie wiedziałem, że sprawy Hazlehurst przeciwko HHS lub Poling przeciwko HHS były potencjalnymi sprawami testowymi w OAP (Omnibus Autism Proceeding).

[W dużym skrócie, zasada tego posiedzenia była tyka, że jeśli wszystkie testowe [6] sprawy zostaną odrzucone, to nie będzie można się starać o odszkodowanie za autyzm w trybie „administracyjnym”. – admin]

15. W moim rozumieniu ustępstwo/przyznanie rekompensaty ze strony Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie Poling przeciwko H.H.S. stało się powszechnie znane i zostało opublikowane przez międzynarodowe media informacyjne. Wśród innych doniesień prasowych, przejrzałem wywiad CNN, w którym dr Julie Gerberding, była szefowa CDC, omówiła to ustępstwo [concession] H.H.S. przeciwko Poling przeciwko H.H.S. oraz wywiad z dr Jonem Polingiem, ojcem dziecka, którego sprawa została rozstrzygnięta.

16. Język podsumowujący, “szczepienia…, znacznie pogorszyły występujące już zaburzenie mitochondrialne, które predysponowały ją do deficytów metabolizmu energii komórkowej, i przejawiło się jako encefalopatia regresywna z cechami ze spektrum zaburzeń autystycznych” jest w istocie łańcuchem przyczynowym, który objaśniałem adwokatom z Departamentu Sprawiedliwości w tym Vincentowi Matanoskiemu podczas wspomnianych powyżej rozmów z 15 czerwca 2007.

17. Przejrzałem obszerną dokumentację genetyczną, metaboliczną i inne dane medyczne Williama “Yatesa” Hazlehursta. Moim zdaniem, i do rozsądnego stopnia medycznej pewności, Yates Hazlehurst doznał regresywnej encefalopatii z cechami spektrum zaburzeń autystycznych w wyniku niepożądanego odczynu poszczepiennego w taki sam sposób, jak opisano to w przypadku rekompensaty w sprawie Poling przeciwko H.H.S., z dodatkowymi czynnikami, ponieważ Yates Hazlehurst został zaszczepiony podczas choroby, przyjmując antybiotyki oraz po tym jak we wcześniejszym czasie wystąpiły już u niego objawy odpowiadające ostrej reakcji niepożądanej na podanie szczepionki.

W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care

18. Przeglądnąłem załączoną część transkrypcji, mowy końcowej Vincenta Matanoskiego w sprawie Hazlehurst przeciwko H.H.S., która jest dołączona jako załącznik D. Istotna część transkrypcji stwierdza, co następuje:

Chciałem wspomnieć o jednym ekspercie, który nie pojawił się tutaj, ale jego nazwisko zostało wspomniane kilka razy, a był nim dr Zimmerman.

Dr Zimmerman właściwie się tu nie pojawił, ale składał zeznania w sprawie Cedillo. Chciałem tylko krótko przeczytać, ponieważ jego nazwisko było wymieniane kilka razy przez petentów w tej sprawie. Jakie były jego poglądy na te teorie, a ja zacytuję fragment z dowodu rzeczowego pozwanego FF w sprawie Cedillo, która jest częścią zapisu w tej sprawie, jak rozumiem.

“Nie ma naukowych podstaw do powiązania szczepionki przeciwko odrze śwince i różyczce (MMR) lub zatrucia rtęcią (Hg) z autyzmem. Pomimo dobrych intencji i przemyślanych hipotez i powszechnych przekonań na temat widocznych związków ekspozycji na szczepienie MMR/rtęć z autyzmem i regresją, nie ma żadnych solidnych dowodów na poparcie tego związku przyczynowego.”

Znamy jego poglądy na ten temat.

19. Uważam, że oświadczenie pana Vincenta Matanoskiego w trakcie argumentacji końcowej dotyczącej mojej ekspertyzy było bardzo mylące i nie odzwierciedla dokładnie mojej opinii z dwóch powodów. Po pierwsze, Pan Matonoski wyjął część mojej opinii z kontekstu. Moja opinia na temat Michelle Cedillo była specyficzna dla danego przypadku. Odnosiłem się jedynie do dowodów medycznych, które przejrzałem na jej temat. Moja opinia na temat Michelle Cedillo nie miała być ogólnym stwierdzeniem dotyczącym wszystkich dzieci i wszystkich nauk medycznych. Po drugie, jak opisałem powyżej, wyjaśniłem konkretnie panu Matanoskiemu i innym prawnikom z Departamentu Sprawiedliwości, którzy byli obecni, że istnieją wyjątki, w których szczepienia mogą powodować autyzm.

20. Moim zdaniem bardzo mylące było dalsze wykorzystywanie przez Departament Sprawiedliwości mojej oryginalnej pisemnej opinii eksperckiej, dotyczącej Michelle Cedillo, jako dowodu przeciwko pozostałym wnioskodawcom w O.A.P. w świetle powyższych informacji, które wyjaśniłem adwokatom z Departamentu Sprawiedliwości, pomijając zastrzeżenie dotyczące wyjątków, w których szczepienia mogłyby spowodować autyzm.

 

Oświadczenie dr Andrew Zimmermana-

Oświadczenie dr Andrew Zimmermana – szczepionki mogą powodować autyzm

 

Lekarz medycyny Andrew W. Zimmerman
Stan Massachusetts
Hrabstwo Worcester

Osobiście stawił się przede mną, niżej podpisanym notariuszem, lek. med. Andrew Zimmerman, z którym jestem osobiście zaznajomiony i który podpisał w mojej obecności powyższe Pisemne Oświadczenie i pod przysięgą stwierdził, że posiada osobistą znajomość faktów zawartych w powyższym Oświadczeniu oraz że fakty te są prawdziwe i poprawne.
(…)

Maxine Schmeidler
Notariusz

Źródło: Dr. Andrew Zimmerman’s full Affidavit on alleged link between vaccines and autism that U.S. govt. covered up

Zobacz na: Ekonomia polityczna autyzmu – dr Toby Rogers
Oświadczenie dr Williama W. Thompsona
Czy chińscy naukowcy odkryli brakujący fragment układanki autyzmu? – J.B. Handley
Niebezpieczeństwa nadmiernych szczepień w trakcie rozwoju mózgu – dr Russell Blaylock
Ciąża, Odporność, Schizofrenia i Autyzm – dr Paul Patterson
Prawdopodobny centralny mechanizm zaburzeń ze spektrum autyzmu, część 1 – dr Russell L. Blaylock
Prawdopodobny centralny mechanizm zaburzeń ze spektrum autyzmu, część 2 – dr Russell L. Blaylock
Synergiczne, toksyczne działanie glifosatu i aluminium – dr Stephanie Seneff
Infuzja autologicznej krwi pępowinowej jest bezpieczna i możliwa u małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: wyniki jednoośrodkowego otwartego badania klinicznego pierwszej fazy

 

Szczepionki [liczba mnoga] nie powodują autyzmu