Niedożywienie jest przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów dzieci. Lepsze odżywianie może uratować miliony dzieci 

 

Niedożywienie jest przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów dzieci

 

1. Niedożywienie jako podstawowa przyczyna zgonów dzieci związanych z biegunką, zapaleniem płuc, malarią i odrą
2. Ciężar nieoptymalnego karmienia piersią w Stanach Zjednoczonych: analiza kosztów pediatrycznych
3. Odżywianie i układ odpornościowy od urodzenia do starości
4. Wpływ niedożywienia na odporność i infekcje
5. Układ odpornościowy u dzieci z niedożywieniem – przegląd systematyczny

 

W lipcu 2004 roku naukowcy stwierdzili, że niedożywienie jest przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów dzieci na całym świecie – w tym zgonów spowodowanych biegunką, zapaleniem płuc, malarią i odrą.

Grupa badaczy ze Światowej Organizacji Zdrowia i Johns Hopkins University w Baltimore stwierdziła, że niedostateczne odżywianie powoduje, że dzieci mają niedowagę, są osłabione i podatne na infekcje, które wcale nie muszą być śmiertelne.

Oszacowali, że karmienie wszystkich dzieci na całym świecie odpowiednią dietą zapobiegłoby około milionowi zgonów rocznie z powodu zapalenia płuc, 800.000 z powodu biegunki, 500.000 z powodu malarii i 250.000 z powodu odry.

Laura Caulfield, profesor nadzwyczajny w Centre for Human Nutrition w Bloomberg School, która prowadziła badanie, powiedziała, że:

Niedożywienie nie musi być poważne, aby mieć znaczący wpływ na zdrowie i przeżycie dzieci. Nasza analiza pokazuje, że nawet dzieci, które były małe, ale których waga nie zaklasyfikowałaby ich jako niedożywionych, były dwa razy bardziej narażone na śmierć niż dzieci w naszej grupie referencyjnej/odniesienia.”

Jej grupa przeanalizowała dane z 10 badań dotyczących śmiertelności w dzieciństwie na całym świecie i zastosowała złożone formuły do ​​ekstrapolacji wpływu masy ciała na prawdopodobieństwo śmierci.

Szacują, że 52,5% wszystkich zgonów u małych dzieci było spowodowanych niedożywieniem, z czego prawie 45% zgonów dotyczyło odry i ponad 60% zgonów z powodu biegunki związanej z niską wagą ciała i złym odżywianiem.

„Odkrycia te podkreślają potrzebę priorytetowego traktowania poprawy stanu odżywienia dzieci” – napisali badacze w swoim badaniu, opublikowanym w American Journal of Clinical Nutrition.

 

Niedożywienie jako podstawowa przyczyna zgonów dzieci związanych z biegunką, zapaleniem płuc, malarią i odrą

 

Tło: We wcześniejszych analizach badano względne ryzyko zgonu w wyniku niskiej masy ciała w zależności do wieku. Pewien odsetek zgonów dzieci na całym świecie przypisywano niedowadze.

Cele: Celem było zbadanie, czy ryzyko śmierci z powodu niedowagi różni się w zależności od przyczyny śmierci, oraz oszacowanie odsetka zgonów według przyczyn związanych z niedowagą.

Projekt: Dane uzyskano od badaczy, 10 badań kohortowych. Porównywano masę ciała z wiekiem do przyczyny zgonu. Wszystkie 10 badań dostarczyło informacji na temat masy ciała względem wieku i ryzyka biegunki, zapalenia płuc i śmiertelności z innych przyczyn; jednakże tylko 6 badań dostarczyło informacji na temat zgonów z powodu odry, a tylko 3 badania dostarczyły informacji na temat zgonów z powodu malarii lub gorączki. Za pomocą wagowych  modeli efektów losowych powiązaliśmy śmiertelność według przyczyny i statusu antropometrycznego w każdym badaniu, aby uzyskać zależne od przyczyny względne ryzyko umieralności z powodu niedożywienia. Tabele wagowe każdej kategorii wagowo-wiekowej uzyskano z analiz 310 krajowych badań żywieniowych. Korzystając z informacji o względnym ryzyku i tabeli wag, obliczyliśmy odsetek zgonów według przyczyn związanych z niedożywieniem.


Wyniki: Względne ryzyko śmiertelności z powodu niskiej masy ciała dla danego wieku było podwyższone dla każdej przyczyny śmierci i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Ogółem 52,5% wszystkich zgonów u małych dzieci można przypisać niedożywieniu, od 44,8% w przypadku zgonów z powodu odry do 60,7% w przypadku zgonów z powodu biegunki.

Wniosek: Znaczną część zgonów małych dzieci na całym świecie można przypisać niskiej wadze w zależności od wieku, a wysiłki na rzecz ograniczenia niedożywienia powinny być priorytetem politycznym.” – Am J Clin Nutr. 2004 Jul;80(1):193-8; Undernutrition as an underlying cause of child deaths associated with diarrhea, pneumonia, malaria, and measles. https://academic.oup.com/ajcn/article/80/1/193/4690278

 

 

UNICEF ostrzega: zła dieta zagraża zdrowiu dzieci na całym świecie

 

Co trzecie dziecko poniżej 5. roku życia jest niedożywione, a 2 na 3 dzieci, które mają mniej niż 2 lata, nie jest odżywiana prawidłowo. Ubóstwo, urbanizacja, zmiany klimatyczne i złe praktyki żywieniowe prowadzą do niezdrowej diety.

UNICEF w raporcie The State of the World’s Children 2019: Children, food and nutrition   alarmuje, że ponad 200 mln dzieci poniżej 5. roku życia jest niedożywionych lub ma nadwagę. Z kolei niemal 2 na 3 dzieci w wieku od 6. miesiąca do 2 lat nie otrzymuje pożywienia, które wspiera ich rozwijające się ciała i mózgi. To z kolei ma wpływ na gorszą zdolność uczenia się, niską odporność, większą podatność na infekcje, a w wielu przypadkach nawet śmierć.” – UNICEF ostrzega: zła dieta zagraża zdrowiu dzieci na całym świecie https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-ostrzega-zla-dieta-zagraza-zdrowiu-dzieci-na-calym-swiecie

 

 

Ciężar nieoptymalnego karmienia piersią w Stanach Zjednoczonych: analiza kosztów pediatrycznych

 

KONTEKST I CEL: Badanie z 2001 roku ujawniło, że można by zaoszczędzić 3,6 miliarda dolarów, gdyby wskaźniki karmienia piersią wzrosły do ​​poziomu celów jakie postulowano w Healthy People. Przebadano 3 choroby i zsumowano bezpośrednie i pośrednie koszty oraz koszty przedwczesnej śmierci. Badanie z 2001 roku można zaktualizować, stosując aktualne wskaźniki karmienia piersią oraz dodając dodatkowe choroby analizowane w raporcie z 2007 roku przez Agencję ds. Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej.

PROJEKT BADANIA: Stosując metody podobne do tych z badania z 2001 roku, obliczyliśmy bieżące koszty i porównaliśmy je z prognozowanymi kosztami, gdyby 80% i 90% amerykańskich rodzin mogło zastosować się do zalecenia dotyczącego karmienia wyłącznie piersią przez 6 miesięcy. Z wyłączeniem cukrzycy typu 2 (z powodu niewystarczających danych) przeprowadziliśmy analizę kosztów dla wszystkich chorób pediatrycznych, dla których Agencja Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej opublikowała wskaźniki ryzyka sprzyjające karmieniu piersią: martwicze zapalenie jelit, zapalenie ucha środkowego, zapalenie żołądka i jelit, hospitalizacja z powodu zakażeń dolnych dróg oddechowych, atopowe zapalenie skóry, zespół nagłej śmierci niemowląt, astmę dziecięcą, białaczkę dziecięcą, cukrzycę typu 1 i otyłość dziecięcą. Korzystaliśmy ze wskaźników karmienia piersią  z 2005 roku opublikowanych przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC].

WYNIKI: Gdyby 90% amerykańskich rodzin mogło zastosować się do zaleceń lekarskich dotyczących karmienia piersią wyłącznie przez 6 miesięcy, Stany Zjednoczone mogłyby zaoszczędzić 13 miliardów dolarów rocznie i zapobiec  911 zgonom, z których prawie wszystkie wystąpiły u niemowląt (10,5 miliarda dolarów i 741 zgonów przy 80% zastosowaniu się do zaleceń).

WNIOSKI: Obecne wskaźniki karmienia piersią w USA są nieoptymalne i powodują znaczne nadmierne koszty oraz śmierć niemowląt, którym można zapobiec. Inwestowanie w strategie promowania zarówno wyłącznie karmienia piersią jak i dłuższego okresu karmienia piersią może być opłacalne.” – Pediatrics. 2010 May;125(5):e1048-56; The burden of suboptimal breastfeeding in the United States: a pediatric cost analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20368314

 

 

Odżywianie i układ odpornościowy od urodzenia do starości

 

Od tysiącleci jedzenie było w centrum wydarzeń towarzyskich, w czasach radości i smutku. Niedożywienie białkowo-energetyczne wiąże się ze znacznym upośledzeniem odporności komórkowej, funkcji fagocytów, układu dopełniacza, stężenia wydzielanych przeciwciał immunoglobuliny typu A i produkcji cytokin. Niedobór pojedynczych składników odżywczych powoduje również zmienioną odpowiedź immunologiczną: obserwuje się to nawet wtedy, gdy stan niedoboru jest stosunkowo łagodny. Spośród mikroelementów cynk, selen, żelazo, miedź, witaminy A, C, E i B6 oraz kwas foliowy mają istotny wpływ na odpowiedzi immunologiczne. Niedożywienie i otyłość również obniżają odporność. Niemowlęta o niskiej masie urodzeniowej doświadczają przedłużonego upośledzenia odporności komórkowej, którą można częściowo przywrócić, dostarczając dodatkowe ilości cynku w diecie. U osób w podeszłym wieku upośledzoną odporność można wzmocnić przez niewielkie ilości kombinacji mikroelementów. Ustalenia te mają istotne znaczenie praktyczne i dla zdrowia publicznego.” – Eur J Clin Nutr. 2002 Aug;56 Suppl 3:S73-6; Nutrition and the immune system from birth to old age.

 

 

 Wpływ niedożywienia na odporność i infekcje

 

Niedożywienie może być konsekwencją niedoboru energii lub niedoboru mikroelementów. Jest uważane za najistotniejszy czynnik ryzyka dotyczący chorób i śmierci, szczególnie w krajach rozwijających się. W tym przeglądzie opisaliśmy skalę tego problemu, a także jego bezpośredni wpływ na układ odpornościowy oraz sposób, w jaki powoduje on większą podatność na infekcje. (…)

Niedożywienie może być konsekwencją niedoboru energii (niedożywienie białkowo-kaloryczne) lub niedoboru mikroelementów. W każdym przypadku jest to nadal poważne obciążenie w krajach rozwijających się i jest uważane za najistotniejszy czynnik ryzyka dotyczący chorób i śmierci, dotykający szczególnie setek milionów kobiet w ciąży i małych dzieci. Ten bezpośredni związek między niedożywieniem a śmiercią wynika głównie z wynikającego z tego niedoboru odporności, a w konsekwencji większej podatności na czynniki zakaźne.

Niedożywienie samo w sobie może spowodować śmierć; dane epidemiologiczne ujawniają jednak, że znacznie zwiększa podatność na infekcje i ich nasilenie oraz jest główną przyczyną chorób i zgonów towarzyszących licznym chorobom. Jest to bezpośrednia przyczyna około 300.000 zgonów rocznie i pośrednio odpowiada za około połowę wszystkich zgonów małych dzieci. Bezpośrednią korelację między wyższym stopniem niedożywienia a wyższym ryzykiem śmierci potwierdza obserwacja, że ​​ciężko niedożywione dzieci doświadczają znacznie wyższego ryzyka śmiertelności.”Impact of malnutrition on immunity and infection  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-91992009000300003

 

Układ odpornościowy u dzieci z niedożywieniem – przegląd systematyczny

U niedożywionych dzieci występuje zwiększone ryzyko śmierci, a większość zgonów jest spowodowana chorobami zakaźnymi. Jednym z mechanizmów tego zjawiska może być upośledzenie funkcji odpornościowej. Jednak ten niedobór odporności podczas niedożywienia nie był wcześniej systematycznie weryfikowany.

Zmiany immunologiczne związane z niedożywieniem u dzieci mogą przyczynić się do zwiększenia śmiertelności. Jednak podstawowe mechanizmy są wciąż niedostatecznie zrozumiane, a także dlaczego różne rodzaje niedożywienia są związane z różnymi zmianami immunologicznymi. Potrzebne są lepiej zaprojektowane badania prospektywne, oparte na aktualnym zrozumieniu immunologii i przy użyciu najnowocześniejszych metod.”PLoS One. 2014; 9(8): e105017; The Immune System in Children with Malnutrition—A Systematic Review https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143239/

 

 

Zobacz na: Karmienie piersią – pominięta szersza perspektywa – Hilary Butler
Jak instalacje wodno-kanalizacyjne (nie szczepionki) wyeliminowały choroby – Joel Edwards
USA odnotowuje wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową – Michelle Diament
Odra jest naturalnym zabójcą raka
Jatrogenia kliniczna – Epidemie współczesnej medycyny, szkody na zdrowiu wynikłe z działań lekarzy.
Jak wychować zdrowe dziecko wbrew twojemu lekarzowi – dr Robert S. Mendelsohn
Film SEKRETNE SKŁADNIKI – Glifosat, RoundUp i GMO

Bogactwo i zdrowie – 200 krajów w ciągu ostatnich 200 lat w 4 minuty – napisy PL

 

Profesor Hans Rosling zebrał ogromną liczbę danych publicznych i odkrywa przed nami związek pomiędzy bogaceniem się ludzi a długością życia. Przedstawione dane sięgające do 1810 roku i pokazują jak zmieniał się nasz świat.

 

Śmiertelność - Anglia i Walia - 1838-1978

Śmiertelność – Anglia i Walia – 1838-1978

 

Śmiertelność - USA - 1900-1965

Śmiertelność – USA – 1900-1965

 

Czy to szczepienia nas uratowały

Źródło: http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/2425/WA51_13508_r2005-nr5_Monografie.pdf