Peptydy toksynopodobne w osoczu, moczu i kale pacjentów z grupy COVID-19

Peptydy toksynopodobne w osoczu, moczu i kale pacjentów z grupy COVID-19

Wprowadzenie: SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 i doprowadził do pandemii, która obecnie dotyka cały świat, jest szeroko badany. Przeprowadzono różne badania mające na celu poznanie mechanizmu zakażenia oraz ludzkich genów, transkryptów i białek, które biorą w nim udział. Równocześnie odnotowano liczne pozapłucne objawy kliniczne współwystępujące z chorobą COVID-19, a dowodów na ich nasilenie i utrzymywanie się jest coraz więcej. Trwają dyskusje, czy objawy te są związane z innymi zaburzeniami współwystępującymi z zakażeniem SARS-CoV-2. W niniejszej pracy opisujemy identyfikację peptydów toksynopodobnych u pacjentów z chorobą COVID-19 za pomocą spektrometrii mas z chromatografią cieczową aktywowaną powierzchniowo jonizacją chemiczną i mobilnością jonów w chmurze [Liquid Chromatography Surface-Activated Chemical Ionization – Cloud Ion Mobility Mass Spectrometry].

 

Metody: W celu zbadania profili peptydomicznych toksyn analizowano próbki osocza, moczu i kału pobrane od pacjentów z COVID-19 i osób z grupy kontrolnej. W przypadku osocza zastosowano procedurę przygotowawczą polegającą na strącaniu białek w celu usunięcia białek o dużej masie cząsteczkowej i skutecznej solubilizacji frakcji peptydowej; w przypadku kału i moczu zastosowano bezpośrednią solubilizację peptydów.

 

Wyniki: Peptydy toksynopodobne, prawie identyczne z toksycznymi składnikami jadów zwierzęcych, takimi jak konotoksyny, fosfolipazy, fosfodiesterazy, proteinazy cynkowo-metalowe i bradykininy, zidentyfikowano w próbkach pobranych od pacjentów z COVID-19, ale nie w próbkach kontrolnych.

 

Wnioski: Obecność peptydów toksynopodobnych może być potencjalnie związana z zakażeniem SARS-CoV-2. Ich obecność sugeruje możliwy związek między chorobą COVID-19 a uwalnianiem do organizmu (oligo-)peptydów niemal identycznych z toksycznymi składnikami jadów zwierząt. Nie można wykluczyć ich udziału w dużym zestawie heterogennych pozapłucnych objawów klinicznych COVID-19, takich jak objawy neurologiczne. Chociaż obecność poszczególnych objawów nie jest cechą selektywną choroby, ich kombinacja może być związana z COVID-19 poprzez współistnienie panelu wykrytych tu peptydów toksynopodobnych. Obecność tych peptydów otwiera nowe scenariusze dotyczące etiologii obserwowanych dotychczas objawów klinicznych COVID-19, w tym manifestacji neurologicznych.

Źródło: F1000Res . 2021 Jul 8;10:550. Toxin-like peptides in plasma, urine and faecal samples from COVID-19 patients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8772524/

 

Zobacz na: Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.
Potencjalne problemy autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne szczepionek na Covid-19 – Dr Christopher Shaw
Nietoperze, węże czy łuskowce? W poszukiwaniu zwierzęcia odpowiedzialnego za epidemię koronawirusa.
“Wężowe zapalenie płuc” – epidemia koronawirusa w Chinach powiązana z wężami dzięki analizie genetycznej.
Nietoperze, węże czy łuskowce? W poszukiwaniu zwierzęcia odpowiedzialnego za epidemię koronawirusa.