WHO zaleca niestosowanie remdesiwiru u pacjentów z COVID-19

20 listopada 2020 r.

WHO zaleca niestosowanie remdesiwiru u pacjentów z COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] wydała warunkowe zalecenie przeciwko stosowaniu remdesiviru u pacjentów hospitalizowanych, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, ponieważ obecnie nie ma dowodów na to, że remdesivir poprawia przeżywalność i inne wyniki u tych pacjentów.

Zalecenie to, wydane 20 listopada 2020, jest częścią bieżących wytycznych dotyczących opieki klinicznej nad chorymi na COVID-19. Zostały one opracowane przez międzynarodową grupę opracowującą wytyczne, w skład której wchodzi 28 ekspertów w dziedzinie opieki klinicznej, 4 partnerów pacjentów i jeden etyk.

Wytyczne zostały opracowane we współpracy z organizacją non-profit Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), która zapewniła wsparcie metodologiczne. Wytyczne stanowią innowację, łącząc standardy naukowe z szybkością reakcji na trwającą pandemię.

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny podczas badań, “Solidarity” WHO i brytyjskiego “Recovery” – dr Meryl Nass

Prace nad nimi rozpoczęły się 15 października, kiedy to WHO w ramach badania o nazwie Solidarity  opublikowała swoje wstępne wyniki. Dane przeanalizowane przez zespół obejmowały wyniki tego badania, a także 3 innych randomizowanych badań kontrolowanych. W sumie wzięto pod uwagę dane pochodzące od ponad 7000 pacjentów z tych 4 badań.

Dane sugerowały brak istotnego wpływu na śmiertelność, potrzebę wentylacji mechanicznej, czas do uzyskania poprawy klinicznej i inne ważne dla pacjenta wyniki.

Grupa opracowująca wytyczne uznała, że konieczne są dalsze badania, zwłaszcza w celu uzyskania większej pewności co do dowodów w odniesieniu do określonych grup pacjentów. Poparli oni kontynuację zapisów do badań oceniających remdesivir.

Zaktualizowano 20 listopada 2020 r.

* Zalecenie warunkowe wydaje się, gdy dowody na korzyści i ryzyko związane z daną interwencją są mniej pewne.  W tym przypadku wydano zalecenie warunkowe przeciwko stosowaniu remdesiviru.  Oznacza to, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie jego stosowania.

Źródło: WHO recommends against the use of remdesivir in COVID-19 patients

Zobacz na: Covid-19: Co teraz z remdesivirem? [BMJ]
Dziwna historia Remdesiviru, leku na Covid, który nie działa

 

“”Ryzyko zmniejszonego działania przeciwwirusowego podczas jednoczesnego podawania z fosforanem chlorochiny lub siarczanem hydroksychlorochiny [HCQ]: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Remdesivir (VEKLURY) i fosforanu lub siarczanu hydroksychlorochiny na podstawie danych z hodowli komórkowych wykazujących antagonistyczny wpływ chlorochiny na wewnątrzkomórkową aktywację metaboliczną i aktywność przeciwwirusową produktu leczniczego VEKLURY.” – Źródło: Ulotka, VEKLURY® (remdesivir)

 

„Do ostatecznej analizy włączono łącznie 673 pacjentów. Średni wiek włączonych pacjentów wynosił 29 lat, a 56% pacjentów stanowiły kobiety (z których 6% było w ciąży). W 28. dniu śmiertelność wynosiła: dla remdesiwiru (53,1%), ZMapp (49,7%), MAb114 (35,1%) i REGN-EB3 (33,5%). W przypadku remdesiwiru zmarło odpowiednio 85 i 29% pacjentów z wysokim i niskim poziomem wiremii na początku badania.
Podsumowując, pomimo silnej aktywności in vitro przeciwko wirusowi Ebola i bezprecedensowego sukcesu w zwierzęcych modelach choroby wirusowej Ebola (EVD), podróż remdesiwiru do ludzkiej choroby wirusowej Ebola zakończyła się rozczarowującymi wynikami.” – Drugs Context. 2020; 9: 2020-4-14; The journey of remdesivir: from Ebola to COVID-19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250494/

 

Wyniki: Raportujemy, że chlorochina ma silne działanie przeciwwirusowe na zakażenie SARS-CoV komórek naczelnych. Te działania hamujące obserwuje się, gdy komórki są traktowane lekiem przed lub po ekspozycji na wirusa, co sugeruje zarówno korzyści profilaktyczne, jak i terapeutyczne. Oprócz dobrze znanych funkcji chlorochiny, takich jak podwyższenie endosomalnego pH, lek wydaje się zakłócać końcową glikozylację receptora komórkowego, inhibitora konwertazy angiotensyny 2 (ACE2). Może to negatywnie wpływać na wiązanie receptora wirusa i abrogować infekcję, z dalszymi konsekwencjami przez podniesienie pH pęcherzykowego, co powoduje zahamowanie infekcji i rozprzestrzenianie się SARS-CoV w klinicznie dopuszczalnych stężeniach.

Wniosek: Chlorochina skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się SARS-CoV w hodowli komórkowej. Korzystne hamowanie rozprzestrzeniania się wirusa zaobserwowano, gdy komórki traktowano chlorochiną przed lub po zakażeniu SARS-CoV. Ponadto opisany tu pośredni test immunofluorescencyjny stanowi prosty i szybki sposób przesiewania związków przeciwwirusowych na SARS-CoV.” – Virol J. 2005; 2: 69; Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/