Definicja przypadku COVID w badaniach Pfizera i Moderny

 Myślenie pojęciowe, a myślenie stereotypowe – Andrzej Wronka, Kazimierz Ajdukiewicz
Peter Doshi: Szczepionki w 95% skuteczne? Potrzebujemy więcej szczegółów i surowych danych od firm Pfizer i Moderna
Jak skuteczna jest szczepionka na COVID-19?
Badania kliniczne szczepionek na Covid-19 pokazują, że protokoły opracowane są tak, żeby zakończyły się sukcesem. – prof. William A. Haseltine
COVID – dlaczego terminologia ma znaczenie? – dr Malcolm Kendrick

Definicja przypadku COVID w badaniach Pfizera i Moderny

 

Definicja przypadku COVID w badaniach firmy Moderna:  str. 60

8.1.1 Oceny skuteczności związane z COVID-19 i zakażeniem SARS-CoV-2.

Od każdego uczestnika badania zostanie pobrany wymaz z jamy nosowo- gardłowej pobraną ( do usunięcia?)do testu na SARS-CoV-2 za pomocą RT-PCR w dniu 1 i 29, przed otrzymaniem dawki wstrzyknięcia zastrzyku? dootrzewnowego określonej w harmonogramie (Tabela 14)

Definicja przypadku COVID-19:

Aby można było uznać przypadek COVID-19 do oceny Pierwotnego Punktu Końcowego badania skuteczności, należy spełnić następującą definicję przypadku:

Uczestnik musiał doświadczyć co najmniej DWÓCH z następujących objawów ogólnoustrojowych: gorączka (≥ 38 °C), dreszcze, bóle mięśni, ból głowy, ból gardła, nowe zaburzenia węchu i smaku LUB
Uczestnik musi doświadczyć co najmniej JEDNEGO z następujących symptomów/objawów ze strony układu oddechowego: kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu LUB kliniczne lub radiologiczne objawy zapalenia płuc; Iub
Uczestnik musi mieć co najmniej jeden wymaz z jamy nosowo-gardłowej, wymaz z nosa lub próbkę śliny (lub próbkę z dróg oddechowych, jeśli był hospitalizowany) pozytywny na SARS-CoV-2 w RT-PCR.

 Jak dokładne są testy na COVID? – dr Sebastian Rushworth
Wyniki fałszywie pozytywne na COVID-19 – dr Andrew Kaufman
Dr Mike Yeadon: Jaki jest wskaźnik fałszywie dodatnich wyników? [17 wrzesień]

Definicja ciężkiego przypadku COVID-19:

Aby można było uznać przypadek za ciężki COVID-19, muszą zostać spełnione następujące kryteria:

Potwierdzony COVID-19 zgodnie z definicją przypadku dla Pierwotnego Punktu Końcowego badania skuteczności, a także dowolne z poniższych:

Objawy kliniczne wskazujące na ciężką chorobę ogólnoustrojową, częstość oddechów ≥ 30 na minutę, tętno ≥ 125 uderzeń na minutę, saturacja (SpO2) ≤ 93% w powietrzu w pomieszczeniu na poziomie morza lub wskaźnik oksygenacji (PaO2/FIO2) <300 mm Hg, LUB
Niewydolność oddechowa lub zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), (definiowany jako wymagający wysokiego przepływu tlenu, nieinwazyjna lub mechaniczna wentylacja lub ECMO), objawy wstrząsu (skurczowe ciśnienie krwi <90 mmHg, rozkurczowe ciśnienie krwi <60 mmHg lub wymagające wazopresorów) , LUB
Znaczne ostre zaburzenia czynności nerek, wątroby lub neurologiczne, LUB
Przyjęcie na oddział intensywnej terapii lub śmierć.

Wtórną definicję przypadku COVID-19 definiuje się jako następujące objawy ogólnoustrojowe: gorączka (temperatura ≥38 ° C) lub dreszcze, kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu, zmęczenie, bóle mięśni lub ciała, ból głowy, nowa utrata smaku lub powonienia, ból gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa lub katar, nudności lub wymioty lub biegunka ORAZ pozytywny wymaz z jamy nosowo- gardłowej, wymaz z nosa lub próbka śliny (lub próbka z dróg oddechowych, jeśli była hospitalizowana) na SARS-CoV-2 w teście RT-PCR.

Śmierć przypisywaną COVID-19 definiuje się jako każdego uczestnika, który umiera w trakcie trwania  badania z przyczyną bezpośrednio związaną z powikłaniem COVID-19.

Źródło: A Phase 3, Randomized, Stratified, Observer-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Immunogenicity of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Adults Aged 18 Years and Older

 

 

Definicja przypadku COVID w badaniach firmy Pfizer:  str. 50

 

8.1 Ocena skuteczności i/lub immunogenności

Skuteczność będzie oceniana przez cały czas zaangażowania uczestnika w badanie poprzez nadzór pod kątem potencjalnych przypadków COVID-19. Jeśli w dowolnym momencie u uczestnika wystąpi ostra choroba układu oddechowego (patrz sekcja 8.13), na potrzeby badania zostanie uznany za potencjalnego chorego na COVID-19.[9]

W takiej sytuacji uczestnik powinien skontaktować się z ośrodkiem, powinna odbyć się wizyta osobista lub teleporada, a ocena powinna zostać przeprowadzona zgodnie z harmonogramem. Oceny będą obejmować pobranie wymazu z nosa (śródmózgowia), który zostanie przebadany w laboratorium centralnym za pomocą testu odwrotnej transkrypcji – łańcuchowej reakcji polimerazy (RT-PCR) (Cepheid; zatwierdzony przez FDA w ramach EUA) lub innego równoważnego testu opartego na amplifikacji kwasu nukleinowego (tj. NAAT) w celu wykrycia SARS-CoV-2. Ponadto ocenione zostaną informacje kliniczne oraz wyniki lokalnych testów standardowej opieki (jak opisano szczegółowo w sekcji 8.13). Lokalny wynik NAAT zostanie uznany za akceptowalny, jeśli został uzyskany przy użyciu:

Testu zatwierdzonego przez FDA (w tym zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych – EUA); lub
Testu, który nie został zatwierdzony przez FDA, ale został przeprowadzony w laboratorium posiadającym obecnie certyfikat CLIA [Clinical Laboratory Improvement Amendments]; lub
Testu wykonanego przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą ISO 15189 przez krajową lub regionalną jednostkę akredytującą.

Rozważone zostaną dwie definicje przypadków związanych z SARS-CoV-2 i ciężkich przypadków związanych z SARS-CoV-2 (w obu przypadkach data wystąpienia przypadku będzie datą pierwszego wystąpienia objawów przez uczestnika):

Definicja potwierdzonego przypadku COVID-19:

obecność co najmniej 1 z następujących objawów oraz podatni wynik testu na SARS-CoV-2 w trakcie lub w ciągu 4 dni przed lub po okresie objawowym, w laboratorium centralnym lub w lokalnej placówce badawczej (przy użyciu dopuszczalnego testu):

 • Gorączka;
 • Nowy lub nasilony kaszel;
 • Nowa lub zwiększona duszność;
 • Dreszcze;
 • Nowy lub nasilony ból mięśni;
 • Nowa utrata smaku lub zapachu;
 • Ból gardła;
 • Biegunka;
 • Wymioty.

Druga definicja, która może zostać zaktualizowana, gdy dowiemy się więcej o COVID-19, będzie obejmować następujące dodatkowe objawy zdefiniowane przez CDC (wymienione na stronie https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html):

 • Zmęczenie;
 • Ból głowy;
 • Przekrwienie błony śluzowej nosa lub katar;
 • Nudności.

Definicja potwierdzonego ciężkiego przypadku COVID-19:

potwierdzony COVID-19 oraz obecność co najmniej 1 z następujących:

 • Objawy kliniczne w spoczynku wskazujące na ciężką chorobę ogólnoustrojową (częstość oddechów ≥ 30 oddechów na minutę, tętno ≥125 uderzeń na minutę, saturacja (SpO2) ≤93% w powietrzu w pomieszczeniu na poziomie morza lub wskaźnik oksygenacji (PaO2/FIO2) <300 mm Hg);
 • niewydolność oddechowa (definiowana jako potrzeba wysokiego przepływu tlenu, wentylacja nieinwazyjna, wentylacja mechaniczna lub ECMO);
 • Dowody wstrząsu (SBP <90 mm Hg, DBP <60 mm Hg lub wymagające wazopresorów);
 • Znaczące ostre zaburzenia czynności nerek, wątroby lub neurologiczne*;
 • Przyjęcie na OIOM;
 • Zgon

Komitet ds. Monitorowania Danych może zalecić modyfikację definicji ciężkiej choroby zgodnie z pojawiającymi się informacjami.

* Trzech zaślepionych recenzentów przypadków (wykwalifikowani pracownicy medyczni firmy Pfizer) przeanalizuje wszystkie potencjalne zdarzenia chorobowe COVID-19. To czy przypadek potwierdzony testem (NAAT) w Fazie 2/3 można uznać za poważny lub nie, wyłącznie na podstawie tych kryteriów, jeśli zaślepione dane zostaną przejrzane przez recenzentów przypadku w celu oceny, czy kryterium jest spełnione; opinia większości przeważy.

Ponadto dla uczestników bez klinicznych objawów COVID-19 zostanie zastosowana definicja serologiczna:

  • Potwierdzona serokonwersja na SARS-CoV-2 bez potwierdzonego COVID-19: dodatni wynik na przeciwciała wiążące N u uczestnika, który wcześniej miał ujemny wynik na obecność przeciwciał wiążących N.

Próbki surowicy do badania immunogenności zostaną pobrane podczas wizyt określonych w harmonogramie. Przeprowadzone zostaną następujące testy:

 • Test neutralizacji SARS-CoV-2
 • Test poziomu IgG wiążących S1
 • Oznaczenie poziomu IgG przeciwko domenie wiążącej receptor (RBD)
 • Test przeciwciał wiążących białka N

 

Źródło:  A Phase 1/2/3, Placebo-Controlled, Randomized, Observer-Blind, Dose-Finding Study To Evaluate The Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy ff Sars-Cov-2 RNA Vaccine Candidates Against Covid-19 in Healthy Individuals

 

Definicja Przypadku Covid‐19 Na Potrzeby Nadzoru Epidemiologicznego Nad Zakażeniami Wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020)

 

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

‐ kaszel
‐ gorączka
‐ duszność
‐ utrata węchu o nagłym początku
‐ utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej

Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID‐19

Kryteria laboratoryjne[1]

‐ wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2  z materiału klinicznego [2],[3]
– wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 z materiału klinicznego

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

  • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
  • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
  • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący

A. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID‐19;
B. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID‐19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.

Uwaga: W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID‐19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku   jej przemieszczania się po środku transportu na całym jego pokładzie.

 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID‐19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID‐19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania

2) przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID‐19 .

Klasyfikacja przypadku

A. Przypadek możliwy[4]

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

B. Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

C. Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego

Uwaga: diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.

[1] W zgłoszeniu wyniku należy podać typ testu jakim wykonano badanie np. test jednogenowy, dwugenowy, RT-LAMP
[2] Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe (BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina)  mają większą wartość diagnostyczną niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła)
[3] Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie
[4] Jako przypadek możliwy powinien zostać zaklasyfikowany każdy objawowy przypadek podejrzenia COVID‐19 zgłoszony przez lekarza, w którym nie zlecono wykonania badań laboratoryjnych

Źródło:www.gov.pl

%d bloggers like this: