Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych – SIECUS

Posuwamy naprzód edukację seksualną na rzecz zmian społecznych od 1964 roku.

Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych – SIECUS

 

Misja

 

SIECUS zapewnia, że ​​edukacja seksualna jest potężnym narzędziem zmiany społecznej. Uważamy seksualność za podstawową część bycia człowiekiem, zasługującą na godność i szacunek. Opowiadamy się za prawem wszystkich ludzi do dokładnych informacji, kompleksowej edukacji seksualnej oraz pełnego spektrum usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

 

Wizja

 

SIECUS zakłada/wyobraża sobie równy naród, w którym wszyscy ludzie otrzymują kompleksową edukację seksualną oraz wysokiej jakości usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, potwierdzając ich tożsamość, umożliwiając im w ten sposób dostęp do wolności seksualnej i reprodukcyjnej, w taki sposób jak ją sobie określają.

Wartości

SIECUS uznaje, że dobre zdrowie seksualne i reprodukcyjne jest prawem człowieka.
SIECUS promuje kompleksową edukację seksualną jako sposób budowania podstaw dla długoterminowej zmiany kultury, która pozytywnie wpłynie na wszystkie poziomy społeczeństwa, w szczególności kwestie płci i równości rasowej, seksualności, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, zgody, bezpieczeństwa osobistego i autonomii.
– SIECUS zobowiązuje się do działania na rzecz demontażu systemów władzy i ucisku, które utrwalają odmienne wyniki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz inkubują piętno i wstyd wokół seksu i seksualności na przecinaniu się pełnoletności, rasy, wielkości, płci, tożsamości i ekspresji płciowej, klasy, orientacji seksualnej i zdolności.
– SIECUS stosuje soczewkę krzyżową [ramy analityczne, które identyfikują, w jaki sposób zazębiające się systemy władzy wpływają na osoby najbardziej zmarginalizowane w społeczeństwie], aby zapewnić, że rzeczywiste doświadczenia ludzi stanowią podstawę naszej polityki, edukacji i komunikacji strategicznej.

 

Główne obszary pracy

POLITYKA I DORADZTWO

 

–    Edukowanie zwolenników i decydentów w zakresie dostarczania informacji i edukacji seksualnej opartej na prawach na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym.
–    Zapewnianie pomocy technicznej partnerom stanowym i lokalnym w celach edukacyjnych, rzeczniczych i/lub lobbingowych.
–    Kierowanie, wzmacnianie i rozwijanie partnerstwa z innymi organizacjami, koalicjami i inicjatywami w celu promowania polityk/zasad promujących pozytywne wyniki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego przez całe życie.
–   Publikuje raporty, dane i analizy w celu informowania o polityce i działaniach wspierających w zakresie seksualności, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw.

 

EDUKACJA I ROZWÓJ ZASOBÓW

 

–    Dokształcanie wychowawców, rzeczników, rodziców, młodzieży, klinicystów, partnerów i opinii publicznej na temat obecnego stanu edukacji seksualnej w Stanach Zjednoczonych oraz możliwości poprawy zarówno polityki, jak i praktyki.
–    Publikowanie zestawów narzędzi i raportów, aby informować i edukować różne okręgi wyborcze na temat kompleksowej edukacji seksualnej oraz wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
–    Współpraca z organizacjami krajowymi, stanowymi i lokalnymi, aby promować standardy podnoszące jakość edukacji seksualnej na wysokim poziomie.
–    Zapewnianie zainteresowanym stronom szkoleń i pomocy technicznej na temat korzystania z zasobów w celu poprawy wdrażania edukacji seksualnej, oceny i rozwoju polityki.

 

KOMUNIKACJA STRATEGICZNA

 


–    Kształtowanie narracji kulturowej i społecznej, poprzez stosowanie wieloaspektowego podejścia do wszelkiej komunikacji z silną organizacyjną stroną internetową, obecnością w mediach społecznościowych, odpowiednimi opiniami i odważnymi oświadczeniami.

–    Edukowanie i informowanie szerszej publiczności poprzez wystąpienia w mediach, wypowiedzi i inne działania o wysokiej widoczności.
–    Rozszerzanie naszych kanałów komunikacji z partnerami korzystającymi zarówno z tradycyjnych, jak i społecznościowych mediów, aby edukować, informować i mobilizować społeczności.

Źródło: https://siecus.org/about-siecus/

 

 

Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych

Oświadczenie SIECUS – Pełna lista stanowisk w danych kwestiach

 

Od samego początku Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych [SIECUS] zajmuje stanowisko w głównych kwestiach seksualnych, przed którymi stoi społeczeństwo. SIECUS zaprasza inne organizacje i osoby prywatne do przyłączenia się do potwierdzenia tych oświadczeń i pracy nad ich wdrożeniem.

Ludzka Seksualność / Prawa Seksualne / Zdrowie Seksualne / Edukacja Seksualna / Kultura i Społeczeństwo

[mailpoet_form id=”2″]

 

 

LUDZKA SEKSUALNOŚĆ

 

Ludzka seksualność obejmuje wiedzę seksualną, przekonania, postawy, wartości i zachowania jednostek. Jej różne wymiary obejmują anatomię, fizjologię i biochemię układu reakcji seksualnych; tożsamość, orientację, role i osobowość; oraz myśli, uczucia i relacje. Na seksualność mają wpływ kwestie etyczne, duchowe, kulturowe i moralne. Wszystkie osoby są seksualne, w najszerszym tego słowa znaczeniu.

 

SEKSUALNOŚĆ W CIĄGU ŻYCIA

Uczucia, pragnienia i czynności seksualne są obecne przez cały cykl życia. SIECUS uważa, że ​​wszyscy ludzie mają prawo do edukacji na temat seksualności, ochrony zdrowia seksualnego i ekspresji seksualnej stosownej do ich wieku i etapu życia. Odpowiednia dla wieku edukacja i informacje dotyczące uczuć, postaw i zachowań seksualnych powinny być dostępne dla wszystkich osób, ich rodzin, podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i innych opiekunów.

 

SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SIECUS uważa, że ​​osoby z niepełnosprawnością fizyczną, poznawczą lub emocjonalną mają prawo do edukacji na temat seksualności, seksualnej opieki zdrowotnej oraz możliwości towarzyskich i ekspresji seksualnej. Pracownicy służby zdrowia i inni opiekunowie muszą przejść kompleksową edukację seksualną, a także szkolenie w zakresie rozumienia i wspierania rozwoju seksualnego, zachowań i związanej z tym opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. Polityka i procedury instytucji społecznych i systemów opieki zdrowotnej powinny zapewniać, że usługi i świadczenia są świadczone wszystkim osobom bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

PRAWA SEKSUALNE

 

Prawa seksualne są prawami człowieka i opierają się na wrodzonej wolności, godności i równości wszystkich ludzi. Prawa seksualne obejmują prawo do integralności cielesnej, bezpieczeństwa seksualnego, prywatności seksualnej, przyjemności seksualnej i opieki seksualnej; prawo do dokonywania bezpłatnych i świadomych wyborów seksualnych i reprodukcyjnych; oraz prawo do dostępu do informacji seksualnych na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych.

 

ORIENTACJA SEKSUALNA

SIECUS uważa, że ​​osoby mają prawo do życia zgodnie ze swoją orientacją seksualną, niezależnie od tego, czy są biseksualne, heteroseksualne, homoseksualne czy są lesbijkami. System prawny powinien gwarantować prawa obywatelskie i ochronę wszystkich osób, niezależnie od orientacji seksualnej. Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną są nieetyczne i niemoralne.

 

RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI I RÓWNOŚĆ

SIECUS uważa, że ​​równouprawnienie płci i równość są podstawowymi prawami człowieka. Społeczeństwo musi uznać, w jaki sposób stereotypy związane z płcią, w tym uprzedzenia wobec osób transpłciowych, transseksualnych i interseksualnych, mogą powodować szkodliwe konsekwencje, takie jak przemoc ze względu na płeć oraz wykorzystywanie seksualne, fizyczne i psychiczne. Należy wyeliminować stereotypy związane z płcią oraz promować stosowanie języka uwzględniającego płeć. System prawny powinien gwarantować prawa obywatelskie i ochronę wszystkich osób, bez względu na płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową.

 

ROMANTYCZNE I SEKSUALNE STOSUNKI

SIECUS uważa, że ​​osoby mają prawo do nawiązywania romantycznych i seksualnych związków, a także prawo do odmowy. Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych [SIECUS] uważa, że ​​wszystkie romantyczne i seksualne relacje powinny być dobrowolne między partnerami, którzy są w stanie rozwojowo, fizycznie i emocjonalnie być w stanie wyrazić taką zgodę. Odpowiedzialne relacje romantyczne i seksualne powinny opierać się na wspólnych wartościach osobistych i powinny być dobrowolne, pozbawione wyzysku, uczciwe, przyjemne, a jeśli dojdzie do jakiegokolwiek rodzaju stosunku, chronione przed niezamierzoną ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ponieważ wielu nastolatków jest lub będzie aktywnych seksualnie, powinni otrzymać wsparcie i pomoc w rozwijaniu umiejętności oceny ich gotowości do dojrzałych związków romantycznych i seksualnych.

 

MASTURBACJA
SIECUS uważa, że ​​masturbacja jest naturalnym, powszechnym i nieszkodliwym sposobem na doświadczanie przyjemności seksualnej. Masturbacja może być wygodnym sposobem na cieszenie się seksualnością z samym sobą, niezależnie od tego, czy jest się w związku seksualnym, czy nie. Masturbacja jest bezpieczną alternatywą dla wspólnych zachowań seksualnych. SIECUS uważa, że ​​nikt nie powinien czuć się winny z powodu wyboru lub nie decydowania się na masturbację.

 

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE

SIECUS uważa, że ​​przymusowe i wyzyskujące akty i zachowania seksualne, takie jak gwałt, kazirodztwo, stosunki seksualne między dorosłymi a dziećmi, wykorzystywanie seksualne i molestowanie seksualne są zawsze naganne. Programy informacyjne i edukacyjne powinny uczyć sposobów zapobiegania takim czynom, a społeczności powinny egzekwować przepisy prawa, aby je karać. Społeczności powinny wspierać programy leczenia pomagające ofiarom i przestępcom, a także badania mające na celu lepsze zrozumienie przyczyn i skutków wykorzystywania seksualnego.

 

ZDROWIE SEKSUALNE

 

Wszyscy ludzie mają prawo do usług zdrowotnych, które promują, utrzymują, a w razie potrzeby przywracają zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Pracownicy służby zdrowia powinni ocenić potrzeby i obawy dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jako integralną część opieki zdrowotnej i dobrostanu każdej osoby oraz udostępnić odpowiednie zasoby.

 

MŁODZIEŻOWE ZDROWIE SEKSUALNE

SIECUS uważa, że ​​bycie dorosłym zdrowym seksualnie jest kluczowym zadaniem rozwojowym w okresie dojrzewania. Specjaliści, w tym nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i dostawcy usług społecznych, powinni promować zdrowie seksualne młodzieży poprzez zapewnianie dokładnych informacji i edukacji na temat seksualności oraz poprzez zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Społeczeństwo może poprawić zdrowie seksualne nastolatków, zapewniając dostęp do kompleksowej edukacji seksualnej oraz przystępnych cenowo, wrażliwych i poufnych usług opieki reprodukcyjnej.

 

DOSTĘP DO USŁUG DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCJYNEGO

SIECUS uważa, że ​​wszystkie osoby, niezależnie od wieku i dochodów, powinny mieć dostęp do niedrogich, poufnych usług zdrowia seksualnego, w tym między innymi do metod antykoncepcji i zapobiegania chorobom, badań w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz opieki prenatalnej.

 

ABORCJA – [ZABIJANIE DZIECI NIENARODZONYCH]

SIECUS uważa, że ​​każda kobieta, niezależnie od wieku i dochodów, powinna mieć prawo do aborcji w bezpiecznych, zgodnych z prawem, niedrogich, łatwo dostępnych, poufnych i godnych warunkach. Każda kobieta ma prawo do pełnej wiedzy o dostępnych dla niej opcjach oraz do uzyskania pełnych i bezstronnych informacji i porad.

SIECUS uważa, że ​​porady i usługi aborcyjne powinny być zapewniane przez specjalistów specjalnie przeszkolonych w tej dziedzinie. Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych [SIECUS] uważa, że ​​nieetyczne jest wykorzystywanie przez każdą organizację propagandy antyaborcyjnej, dezinformacji, manipulacji lub taktyki strachu i wstydu, aby zniechęcić kobiety zagrożone niezamierzoną ciążą do korzystania z prawa do wyboru.

SIECUS uważa ponadto, że przemoc wobec osób przerywających aborcję i nękanie mające na celu utrudnienie kobietom dostępu do tych usługodawców są bezkonkurencyjnymi próbami naruszenia praw kobiet w zakresie reprodukcji i powinny być ścigane przez wymiar sprawiedliwości.

 

HIV / AIDS

SIECUS uważa, że ​​globalna pandemia HIV/AIDS musi pozostać najwyższym priorytetem dla rządów, organizacji pozarządowych, podmiotów filantropijnych, korporacji, instytucji akademickich, specjalistów medycznych, naukowców, mediów i społeczeństw na całym świecie. Osoby potrzebują dostępu do dokładnych informacji na temat HIV/AIDS, a także opartych na dowodach programów i metod zapobiegania. Testy na obecność wirusa HIV, leczenie i opieka muszą być szeroko dostępne oraz niedrogie, i podawane pod warunkiem uzyskania świadomej zgody. Wszystkie testy, leczenie i opieka ukierunkowana na HIV/AIDS oraz wszelkie związane z nimi wymogi sprawozdawcze powinny być wykonywane w sposób zapewniający prywatność i poufność danej osoby. Rządy i podmioty prywatne muszą współpracować, aby zapewnić postęp w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa HIV oraz w polepszeniu możliwości opieki i leczenia osób dotkniętych już pandemią.

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ZDROWIA

SIECUS uważa, że ​​wszyscy pracownicy służby zdrowia powinni być dobrze przeszkoleni w zakresie seksualności oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Szkolenie zawodowe dla wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym programy kształcenia ustawicznego, powinno dotyczyć medycznych, etycznych, prawnych i kulturowych aspektów seksualności. Oczekuje się, że pracownicy służby zdrowia zapewnią opiekę, która jest bezstronna i spełnia medyczne i psychologiczne potrzeby każdego pacjenta.

 

EDUKACJA SEKSUALNA

 

Edukacja seksualna to proces trwający całe życie, który rozpoczyna się od urodzenia. Rodzice/opiekunowie, rodzina, rówieśnicy, partnerzy, szkoły, organizacje religijne i media wpływają na wiadomości, które ludzie otrzymują na temat seksualności na wszystkich etapach życia. Wszyscy mają prawo do dokładnych informacji oraz odpowiedniej edukacji pod względem wieku i rozwoju o seksualności. Edukacja seksualna powinna uwzględniać biologiczny, społeczno-kulturowy, psychologiczny i duchowy wymiar seksualności w domenie uczenia się poznawczego (informacja), domenie uczenia się afektywnego (uczucia, wartości i postawy) oraz domenie uczenia się behawioralnego (komunikacja, podejmowanie decyzji, i inne umiejętności).

 

SZKOLNA EDUKACJA SEKSUALNA

SIECUS uważa, że ​​kompleksowa edukacja seksualna w szkole, odpowiednia do wieku uczniów, poziomu rozwoju i pochodzenia kulturowego, jest ważną częścią szkolnego programu nauczania na każdym poziomie. Kompleksowy program seksualny dostarczy medycznie dokładne informacje, rozpoznaje różnorodność wartości i przekonań reprezentowanych w społeczności, a także uzupełni i poszerzy edukację seksualną, którą dzieci otrzymują od swoich rodzin, grup religijnych i społecznych oraz pracowników służby zdrowia.

 

SZKOLENIE NAUCZYCIELI

SIECUS uważa, że ​​nauczyciele w klasie i wychowawcy społeczni, którzy uczą o seksualności, powinni być dobrze przeszkoleni w zakresie zasad, treści i najlepszych praktyk zapewniających edukację seksualną. Nauczyciele powinni również mieć dostęp do aktualnych i obowiązujących informacji o seksualności, programów nauczania i materiałów.

SIECUS uważa ponadto, że wszyscy nauczyciele od przedszkola do dwunastej klasy powinni przejść wystarczające szkolenie w zakresie ludzkiej seksualności, aby móc rozwiązywać potencjalne problemy i odpowiadać na pytania dotyczące seksualności.

 

RODZICE JAKO EDUKATORZY SEKSUALNI

SIECUS uważa, że ​​rodzice i opiekunowie są – i powinni być – głównymi wychowawcami seksualnymi swoich dzieci.

SIECUS uznaje, że wiele czynników, w tym brak wiedzy, umiejętności, lub komfortu, może utrudniać rodzicowi lub opiekunowi pomyślne wypełnienie tej roli.

SIECUS uważa, że ​​społeczności, szkoły, instytucje wyznaniowe, media i zawodowi nauczyciele seksualności powinni pomagać rodzicom, zapewniając szkolenia, zasoby, zrozumienie i wsparcie.

 

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

 

Seksualność jest nieodłącznym elementem ludzkiej tożsamości. Różnorodność przekonań kulturowych, wartości i zwyczajów związanych z seksualnością ma głęboki wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i jednostki. Na wierzenia i normy kulturowe ma wpływ i wyraża je wiele instytucji, w tym rodziny, społeczności, szkoły, organizacje wyznaniowe i środki masowego przekazu. Instytucje te mają obowiązek potwierdzać seksualność w sposób, który wspiera zdrowie seksualne i prawa wszystkich członków dowolnego społeczeństwa.

 

SEKSUALNOŚĆ I RELIGIA

SIECUS uważa, że ​​religia może odgrywać znaczącą rolę w promowaniu zrozumienia seksualności jako nieodłącznej części wszystkich ludzi. Instytucje oparte na wierze mają wyjątkową pozycję, by zapewniać edukację seksualną. SIECUS uważa ponadto, że przywódcy i organizacje religijne i duchowe ponoszą odpowiedzialność za potwierdzenie i wspieranie praw seksualnych wszystkich członków ich społeczności.

 

SEKSUALNOŚĆ I MEDIA

SIECUS uważa, że ​​na mediach spoczywa obowiązek przedstawiania złożoności ludzkiej seksualności na wszystkich etapach cyklu życia w sposób, który jest medycznie dokładny, wrażliwy na różnorodność i wolny od wyzysku, uprzedzeń, nieuzasadnionej przemocy seksualnej i odczłowieczających portretów seksualnych.

MATERIAŁY Z CZYSTO SEKSUALNYM PRZESŁANIEM

 

SIECUS uważa, że ​​materiały wizualne, drukowane lub internetowe o charakterze jednoznacznie seksualnym mogą być cenną pomocą edukacyjną lub osobistą, gdy są z wyczuciem używane w sposób odpowiedni do wieku i poziomu rozwoju widza. Takie materiały mogą pomóc w zmniejszeniu ignorancji i zamieszania oraz przyczynić się do pozytywnej koncepcji seksualności, jednocześnie wspierając prawa seksualne wszystkich. Jednak stosowanie przemocy, wykorzystywania lub poniżania lub przedstawianie dzieci w materiałach o wyraźnie seksualnym charakterze jest naganne.

SIECUS uważa, że ​​dorośli powinni mieć prawo dostępu do materiałów o jednoznacznym charakterze seksualnym na własny użytek. Wysiłki legislacyjne i sądowe mające na celu zapobieganie produkcji lub dystrybucji materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym zagrażają konstytucyjnie zagwarantowanym swobodom wypowiedzi i prasy, i mogą być wykorzystane do ograniczenia odpowiedniego profesjonalnego wykorzystania takich materiałów przez edukatorów seksualnych, terapeutów i badaczy.

Źródło: SIECUS’ full list of Position Statements.

 

Zobacz na: Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu – Alfred Kinsey