Zarządzanie widmami: Jaka ilość literatury medycznej jest kształtowana za kulisami przez przemysł farmaceutyczny? – dr Sergio Sismondo

 

Zarządzanie widmami - dr Sergio Sismondo

 

Od pisarzy-widmo [ghost writing] do zarządzania widmami [ghost management – sterowanie poprzez działania zakulisowe].

 

„Jaki jest cel publikowania?… Celem danych jest wspieranie, bezpośrednio lub pośrednio, marketingu naszego produktu.” [1]

 

Istnieje wiele doniesień o artykułach w czasopismach medycznych, które zostały opracowane i napisane przez lub w imieniu firm farmaceutycznych, a następnie publikowane pod nazwiskiem pracowników akademickich, którzy odegrali niewielką lub żadną rolę w procesie badawczym i pisania.[2-14]  W skrajnych przypadkach firmy farmaceutyczne płacą za badania przeprowadzane przez organizacje prowadzące badania (CROs), analizę danych we własnym zakresie, proszą pracowników akademickich o bycie autorami manuskryptów. Płacą również firmom komunikacyjnym aby prowadzili ich przez publikację w najlepszych czasopismach. Powstałe w ten sposób artykuły wpływają na wnioski zawarte w literaturze medycznej i są wykorzystywane do promowania medykamentów pośród lekarzy.

Zarządzanie widmami

Na przykład jak to opisano w The New York Times,[4] w czasopiśmie Annals of Internal Medicine opublikowano artykuł o badaniach medykamentu Vioxx na „korzyść” koncernu Merck w którym pominięto niektóre zgony uczestników badania.

Zarządzanie widmami

Dystansując się od artykułu w Annals pierwszy autor dr Jeffrey R. Lisse powiedział w wywiadzie, że „Merck zaplanował badanie, zapłacił za badanie i je przeprowadził…. Merck przyszedł do mnie po zakończeniu badania i powiedział:

„Chcielibyśmy skorzystać z twojej pomocy przy artykule.”  Artykuł wstępnie został napisany przez ludzi Mercka, a następnie został wysłany do mnie do edycji.”[4]

Takie incydenty wywołały wiele komentarzy na temat działalności autorów widmo w prasie medycznej. W tym artykule przenosimy uwagę od zjawiska pisarzy widmo do bardziej ogólnego jakim jest zarządzanie widmami [ghost management] w badaniach medycznych i publikacjach: gdy firmy farmaceutyczne i ich przedstawiciele kontrolują lub kształtują wiele etapów w obszarze badań, analizy, pisania i publikowania artykułów. Artykuły takie są jak „widma” ponieważ oznaki ich faktycznego procesu powstawania są w dużej mierze niewidoczne – akademiccy autorzy, których nazwiska pojawiają się w nagłówku artykułów powstałych w oparciu o zarządzanie widmami dają korporacyjnym badaniom pozór niezależności i wiarygodności. Artykuły te są „zarządzane/sterowane” ponieważ firmy te kształtują ostateczny komunikat przekazywany w danym artykule lub zestawie artykułów. Jak omówiono poniżej, znaczna część artykułów medycznych (prezentacje podczas spotkań lub inne formy publikacji nie są tu omawiane) powstają w oparciu o zarządzanie widmami, co pozwala przemysłowi farmaceutycznemu na znaczny wpływ na badania medyczne i czyni te badania kołem napędowym w ich działaniach marketingowych.

Zarówno autorstwo widmo jak i honorowe same w sobie nie są problemami naukowymi, choć stają się nimi gdy kształtują naukę w celu sprostania konkretnym interesom.[1] Niektórzy autorzy honorowi to starsi stopniem profesorowie i przewodniczący wydziałów, których nazwiska są dodawane do artykułów raczej z powodu lokalnej polityki akademickiej, niż na prośbę firm farmaceutycznych.[15,16]  Niektóre bardziej zapracowane jednostki badawcze wynajmują pisarzy do udoskonalania manuskryptów; Max Lagnado argumentował, że profesjonalni medyczni pisarze mogą „przynieść korzyść społeczności naukowej gdy są wykorzystani w odpowiedzialny sposób.”[15]  W każdym razie pisanie manuskryptu może nie być kluczowym punktem w którym wywierany jest wpływ zza kulis: zaprojektowanie badań, analiza statystyczna lub wybór miejsca publikacji manuskryptu może okazać się równie ważny.

Wielokrotnie i solidnie potwierdzono iż finansowanie ze strony firmy farmaceutycznej silnie wpływa na stronniczość publikowanych wyników na korzyść produktów firm.[17-19] Zarządzanie widmami wzmacnia tę stronniczość, ponieważ gdy jedna grupa interesów handlowych wywiera wpływ na wiele etapów badania, pisania i publikacji to kształtuje powstały artykuł. Z kolei stronniczość wpływa na opinię i praktykę lekarską, a ostatecznie na pacjentów.

Jak powszechne jest zarządzanie widmami?

Ponieważ zarządzanie widmami jest skrywane, nie możemy tego stwierdzić na podstawie ujawnionych publikacji. Obecne praktyki na polu nauk medycznych pozwalają ludziom na pracę w roli autorów na podstawie niewielkiego wkładu własnego. Dlatego też wielu niemal honorowych autorów nie znajduje zbyt wielu powodów by czuć się nieswojo w tej roli. W pełni honorowi autorzy mogą nie widzieć wystarczająco dużo tego co dotyczy powstawania artykułu, aby wiedzieć iż są zarządzanymi widmami. Wreszcie, nie leży w interesie pisarzy, autorów, sponsorów i ich przedstawicieli ujawnianie procesu zarządzania widmami; stąd też znaczna liczba takich opublikowanych prac została wykryta w toku postępowań sądowych lub dziennikarstwa śledczego. Zatem jak powszechne jest zarządzanie widmami?

Duża ilość informacji o autorstwie widmo nie pomaga w odpowiedzi na to pytanie. Ankiety służące do ilościowego oszacowania wielkości zjawiska autorstwa widmo nie dotyczy zarządzania widmami, ponieważ zarządzanie może nie wymagać pisania, a pisanie może nie być zarządzane.[20,21]  Jednak informacje o autorach widmo – ludziach, którym powinna zostać przypisana chluba  przypisana oficjalnym autorom – mocno sugerują iż zarządzanie widmami jest powszechnym zjawiskiem. W badaniu porównującym protokoły oraz odpowiadające im publikacje dla badań zainicjowanych przez przemysł, a zaaprobowane przez Komitety Naukowo-Etyczne w Kopenhadze i Frederiksbergu w latach  1994 – 95 znaleziono dowody na istnienie autorstwa widmo w 75% tych publikacji (95% przedział ufności, 60- 87%).[22] Statystycy zatrudnieni przez firmę zlecającą badanie byli powszechnymi i niedocenianymi współtwórcami, ale byli również twórcami schematu badania [planu badawczego] i protokołów oraz pisarzami manuskryptów.

To badanie również wykazało, że większość (172 z 274) badań co do których zostały złożone protokoły nigdy nie zostały rozpoczęte, ukończone, ani opublikowane.

Analiza porównawcza

dr David Healy - Zarządzanie widmami

dr David Healy

Najbardziej solidne informacje na temat zarządzania widmami pochodzą z pracy Davida Healy i Dinah Cattell. Pozew, w którym uczestniczył David Healy umożliwił dostęp do dokumentu wymieniającego 85 manuskryptów na temat antydepresantu Sertraliny [Zoloft], które były koordynowane dla koncernu Pfizer przez firmę Current Medical Directions [CMD] zajmującą się komunikacją i edukacją  medyczną [MECC].[9,23] Dokument ten wymienia inne agencje jako sprzedawców niektórych dokumentów i niektórych autorów (do ustalenia), więc prawie pewne jest iż znaczna liczba z tych 85 manuskryptów została napisana przez profesjonalnych pisarzy działających na rzez Pfizera, prawdopodobnie za pośrednictwem firmy CMD.

Current Medical Directions [CMD]  – firma specjalizująca się w organizowaniu imprez promocyjnych dotyczących edukacji medycznej.

Co ważniejsze, wszystkie manuskrypty były bardzo starannie napisane, ponieważ CMD zdawała sobie sprawę z terminów składania wniosków, wymagań dotyczących korekt przez czasopisma, dat docelowych tych korekt oraz przewidywanych dat publikacji. Ich autorzy nie działali niezależnie. Dokument jest opatrzony wieloma  komentarzami takimi jak

„Pierwszy szkic dla autora do przeglądu” i „Manuskrypt zgłoszony do American Journal of Psychiatry 7/98. Przedziały ufności wymagane przez czasopismo. Poprawiony manuskrypt został przedłożony ponownie 9/98.”[24]

Większość manuskryptów została opublikowana w prestiżowych czasopismach medycznych w latach 1998 – 2000 z nazwiskami pracowników akademickich jako ich autorów. Powstałe w ten sposób artykuły to wczesny wkład Pfizera w literaturę dotycząca Sertraliny, ale noszą one niewielkie znamiona wpływu firmy Pfizer, nie mówiąc już o ujawnieniu wkładu koncernu Pfizer w różne etapy ich badań, pisania i składania wniosków.

Te 85 manuskryptów stało się znaczną częścią wszystkich opublikowanych artykułów na temat sertraliny. Ogólne wyszukiwanie na stronie MEDLINE/PubMed publikacji z 1998-2000 r. (wykonane w grudniu 2006) daje 479 wyników dla słowa kluczowego „sertraline” oraz 211 ze słowem „sertraline” w tytule. Sugeruje to, że od 18% do 40% artykułów na temat sertraliny w tym kluczowym okresie było zorganizowanych przez koncern Pfizer za pośrednictwem tej jednej firmy zajmującej się komunikacją i edukacją  medyczną [MECC]. Jest to wystarczająco duży odsetek by mieć znaczący wpływ na ogólny kształt literatury medycznej dotyczącej tego medykamentu.

David Healy i Dinah Cattell twierdzą że artykuły sporządzone przez firmę CMD są jednakowo pozytywne w stosunku do sertraliny i zauważają niedoszacowanie negatywnych skutków ubocznych w tych artykułach. W porównaniu z innymi artykułami na temat sertraliny (tj. tych nie koordynowanych przez CMD) artykuły CMD były publikowane w bardziej znanych dziennikach, miały prawie dwukrotnie więcej autorów na artykuł, miały autorów którzy mieli średnio dwa razy więcej publikacji w swoim dorobku oraz zgromadzili prawie trzy razy więcej cytowań (20,2 do 7,7 według analizy Healy i Cattell). Najwyraźniej firma CMD skutecznie pomagała w publikowaniu tych artykułów w widoczny sposób.

Film Ukryty wróg – Tajna Agenda Psychiatrii – Transkrypt – The Hidden Enemy

Choć nie możemy znać wszystkich sposobów w których dokument firmy CMD przedstawia inne wysiłki publikacyjne, to istnieją silne dowody na to, że zarządzanie widmami podczas badań medycznych jest powszechnym zjawiskiem i stanowi część kampanii prowadzonych przez firmy farmaceutyczne w celu publikowania korzystnych wyników oraz kluczowych komunikatów marketingowych.

Firmy zajmujące się komunikacją i edukacją  medyczną [MECC] i zarządzanie widmami: Analiza podaży

Ankieta przeprowadzona w USA  w 2001 roku wykazała iż liczba firm MECC wzrosła z 153 w 1998 r. do 182 w 2001 roku.[25] To ilość firm specjalizujących się w tworzeniu, planowaniu i torowaniu drogi do publikacji artykułów znanych w tej branży jako „planowanie publikacji/publication planning”) lub „strategiczne planowanie komunikacji/strategic communication planning”.  Choć firmy te ukrywają szczegóły swojej pracy – przed potencjalnymi krytykami i konkurentami – to jednocześnie intensywnie promują siebie oraz swoje usługi. Wiele z nich ma błyskotliwe witryny internetowe podkreślające ich zdolność do przygotowania prezentacji ze spotkań oraz publikowania artykułów.

Przygotowując ten artykuł spędziłem sześć godzin szukając stron internetowych firm MECC oferujących planowanie publikacji lub podobnych usług dla branży farmaceutycznej i znalazłem ich 23 (lista dostępna od autora). Nie jest to szacunkowa liczba takich firm, ale wskazanie ich powszechności. Może istnieć o wiele więcej firm oferujących planowanie publikacji, w tym te których nie znaleziono podczas tego wyszukiwania oraz te które nie reklamują się w Internecie. Na przykład firma CMD nie była wśród tych 23 znalezionych w wyszukiwarce, ponieważ obecna strona internetowa firmy wymienia tylko działalność w formie usług edukacyjnych w zakresie medycyny i komunikacji. Firmy farmaceutyczne prowadzą również planowanie publikacji we własnym zakresie, choć jedno ze źródeł oszacowało iż stanowi to zaledwie 20% tej działalności.[26] Z drugiej strony możliwe jest iż niektóre z zidentyfikowanych firm wprowadzają w błąd i wykonują planowanie publikacji jedynie w minimalnym zakresie.

Firmy farmaceutyczne mają kontrolę nad ogromną ilością danych. Ta branża zapewnia dwa razy więcej środków na badania kliniczne i powiązane z nimi badania niż instytucje typu non-profit.[27] Z tych środków około 70% trafia do organizacji prowadzących badania [CRO], które ani nie zgłaszają roszczeń własnościowych, ani nie zamierzają same publikować danych. Organizacje prowadzące badania [CRO] przeprowadzają badania na zamówienie.[28] Ze swej natury badania wykonywane przez organizacje prowadzące badania [CRO] wydają się być widmowe. Pozostałe 30% środków finansowych z branży, które trafiają do badaczy akademickich często zawierają jakieś „haczyki” pozwalające sponsorom na przygotowanie projektów, ich redagowanie, opóźnianie publikacji, uniemożliwianie pełnego dostępu do danych itp. – w skrócie, stwarzanie warunków pozwalających na zarządzanie widmami.[29-31]

W elementarzu planowania publikacji, dyrektor jednej z firm MECC definiuje tę działalność jako:

„uzyskanie przyjęcia i użytkowania produktu poprzez systematyczne i planowe rozpowszechnianie kluczowych komunikatów oraz danych do odpowiednich odbiorców docelowych w optymalnym czasie za pomocą najbardziej efektywnych kanałów komunikacji.”[32]

Te kanały to: „publikacje, recenzje w czasopismach, sympozja, warsztaty, organy doradcze, streszczenia, materiały edukacyjne oraz PR (public relations). Wyraźnie ustanowionym celem jest tu wpływ na opinię naukową służącą w marketingu. Autor tego artykułu zrównuje ze sobą cele naukowe z handlowymi. Na wykresie zestawia „Gdzie powinniśmy opublikować to badanie?” z „Kim są nasi klienci?” oraz „Czego można oczekiwać/żądać na podstawie wyników?” z „Jakie są potrzeby naszych klientów?”

Firma Complete Healthcare Communications – CHC [Kompleksowe Rozwiązania Komunikacyjne w Opiece Zdrowotnej] na swoim banerze oświadcza, że

„udoskonaliła systemy i umiejętności niezbędne do rozwijania intelektualnego serca marketingu farmaceutycznego – planu publikacji. Rezultaty dla twojego produktu? Ciąg świadomości, zainteresowania i zaufanie tych co wypisują recepty.”[33]

Firma CHC będzie zarządzać przesyłaniem artykułów na spotkania, a jako próbki swych usług dostarcza hipotetyczne listy abstraktów i prezentacji, z ich statusem, datami prezentacji itd.  Na firmowej stronie internetowej wymienia listę dziesięciu hipotetycznych badań i co najmniej 24 artykuły, które mogą być przez nich napisane, co doprowadzi do kompletnej bibliografii publikacji.[34]

Wśród klientów firmy CHC są m.in.: Pfizer, Sanofi-Aventis, Ortho Biotech, Wyeth, Schering-Plough, Shire, AstraZeneca i inne firmy farmaceutyczne. Dostarcza referencje od sponsorów i autorów. Autor Johns Hopkins pisze:

„Bardzo ładny zarys! Jesteście całkiem dobrze zorganizowani! Myślę, że to jest wspaniałe. Bardzo rzetelne i zrównoważone. Nie pracowałem dotąd z tak świetnymi pisarzami!”

Firma CHC twierdzi, że stoi za napisaniem i przekazaniem ponad 500 manuskryptów z 80% wskaźnikiem akceptacji. CHC jest w stanie osiągać taki wskaźnik dzięki zasobom wykraczającym poza zasięg większości badaczy. Ich badania są nie tylko wspierane przez największe firmy farmaceutyczne, ale także przez zespół 40 medycznych pisarzy, redaktorów i bibliotekarzy.

Inne agencje oferują bardzo podobne usługi. Jak opisano w artykule napisanym przez trzech menagerów z firmy Medical Knowledge Group, rozpoczynają planowanie publikacji od odkrywania „kluczowych komunikatów” oraz „opcji autora/czasopisma” jeszcze zanim zabiorą się za jakiekolwiek projektowanie aby móc zawrzeć te komunikaty.[35] Następnie śledzą zarówno te komunikaty jak i konkurencji za pomocą własnych narzędzi do zarządzania informacjami. (Podobnie jak firma CMD, Medical Knowledge Group nie została uwzględniona podczas mojego internetowego wyszukiwania). Inna firma MECC, Envision Pharma twierdzi że:

„dane generowane z programów badań klinicznych są najpotężniejszymi narzędziami marketingowymi dostępnymi dla firmy farmaceutycznej.”

Envision Pharma będzie działać od wczesnych etapów tego procesu w celu zapewnienia „spójnego rozpowszechniania komunikatów”, będzie planować i śledzić „plan upowszechniania danych” oraz wytworzy „dokładne z naukowego punktu widzenia nastawione na komercje abstrakty, plakaty oraz pierwotne i pomocnicze publikacje.”[36]

Oprócz planistów publikacji znacznie większa liczba firm zajmujących się pisaniem na tematy medyczne oraz indywidualnych pisarzy tworzy artykuły i prezentacje bez angażowania się w szersze planowanie publikacji; mogą oni pełnić funkcję pomocników dla planistów publikacji. Aby przedstawić skalę tego zjawiska, American Medical Writers Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Pisarzy Medycznych) może pochwalić się liczbą członków wynoszącą ponad 5.000.[37] Sądząc po kierownictwie najwyższego szczebla oraz treści ich konferencji, wygląda na to iż jest zdominowane przez firmy zajmujące się komunikacją i edukacją  medyczną [MECC].[38,39]

Kilka zidentyfikowanych firm zajmujących się planowaniem publikacji jest własnością dużych wydawnictw. Na przykład Excerpta Medica ma „romans z Elsevier” i pisze iż „relacje z Elsevier pozwalają… na dostęp do redaktorów i zespołów redaktorskich, którzy świadczą profesjonalne doradztwo i opinie liderów z branży.”[40]

Wolters Kluwer Health zwraca uwagę na swojego wydawcę Lippincott Williams & Wilkins z “prawie 275 czasopismami i 1.500 książkami w ponad 100 dyscyplinach” oraz na Ovid i jego dostawców informacji medycznych, podkreślając powiązania jakie może tworzyć pomiędzy różnymi odnogami.[41] Integracja pionowa jest atrakcyjna w całej branży: co najmniej 3 największe agencje reklamowe na świecie posiadają nie tylko firmy MECC, ale również CRO.[13]

Zarządzanie widmami w publikacjach wydawnictw medycznych jest wyraźnie niezłym biznesem, zatrudniającym tysiące marketingowców, pisarzy i menadżerów. Zjawisko okazuję się wystarczająco duże, bo przemysł ustanowił Międzynarodowe Stowarzyszenie Planowania Publikacji (International Publication Planning Association). Organizacja ta, która wygląda na zdominowaną przez firmy farmaceutyczne organizuje spotkania, prowadzi indeks ekspertów oraz przyznaje nagrody honorowym planistom.[42] Ponadto Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Publikacji Medycznych (International Society for Medical Publication Professionals) również organizuje spotkania, posiada komitety do opracowywania polityki oraz zamieszcza ogłoszenia o pracę.[43] Oba te stowarzyszenia konkurują z innymi firmami nastawionymi na zysk oferującymi podobne usługi, jak na przykład Center for Business Intelligence (Centrum Analiz Biznesowych), które prowadziło fora na temat strategicznego planowania publikacji w latach 2005 i 2006.[44]

Dyskusja

W artykule The New York Times zarządzanie widmami przez koncern Merck podczas badania klinicznego zwanego Advantage opisano jako „niezwykłą praktykę”.[4] Biorąc pod uwagę ilość danych, które są pod kontrolą firm farmaceutycznych, liczbę otwarcie reklamujących się w internecie agencji zajmujących się planowaniem publikacji, liczbę pisarzy medycznych, istnienie dwóch stowarzyszeń planistów publikacji, możemy wnioskować, że zarządzanie widmami jest zjawiskiem powszechnym. Dokument firmy CMD uzyskany przez Davida Healy sugeruje, że w kluczowych okresach marketingowych nawet 40% opublikowanych artykułów omawiających konkretne medykamenty to wynik działania zarządzania widmami.[24] Nawet jeśli typowa liczba wynosi połowę z tego, to zarządzanie widmami wywiera ogromny wpływ na kształt opinii naukowej o nowych medykamentach i czyni to na rzecz marketingu.

Artykuły z czasopism medycznych mają realny wpływ na postępowanie lekarza wypisującego recepty,  dlatego firmy farmaceutyczne tak dużo inwestują w ich publikację. Artykuły z czasopism są często wykorzystywane w ofertach handlowych, w celu potwierdzania twierdzeń i obalenia obaw. Nawet niezależni przedstawiciele handlowi, odpowiedzialni lekarze i badacze medyczni przeszukują literaturę, aby gromadzić dowody na temat najlepszych metod leczenia. Publikowane artykuły naukowe są źródłami informacji medycznych o najwyższym autorytecie. Prawie wszystkie przeglądy systematyczne i metaanalizy zaczynają się od przeglądu opublikowanej literatury  – tak więc nawet w pełni niezależne przeglądy pozostają pod wpływem zarządzania widmami. Dlatego zarządzanie widmami wpływające na artykuły w czasopismach medycznych jest krokiem ingerującym w praktykę medyczną.

Nie ma prostych rozwiązań, potrzeba dużych zmian w naturze publikacji medycznych i/lub badań, które skutecznie odsunęłyby finasowanie ze strony firm farmaceutycznych badań i publikacji[45] lub działań marketingowych.[46] Dopóki takie zmiany nie nastąpią, przynajmniej możemy mieć większą świadomość i wrażliwość na problem.

Nie udowodniono aby wzajemna ocena/weryfikowacja [peer review] była skutecznym narzędziem kontroli jakości, dlatego też nie możemy polegać na systemie recenzowania czasopism, aby chronić się przed stronniczością powstałą na skutek zarządzania widmami.[47-49] W rzeczywistości firmy MECC są skuteczne w tworzeniu artykułów do publikacji i ich publikowaniu w recenzowanych czasopismach. Również obecne środki ujawniania konfliktu interesów nie są skuteczne. Największe czasopisma branżowe wprowadziły procedury ujawniania informacji o konfliktach interesu, ale chociaż mogą one uniemożliwić ekstremalne formy zarządzania widmami to jednak wiele form tego zjawiska nie narusza żadnych innych reguł, niż brak uznania niektórych współpracowników i pomocników. Mając na uwadze tę kwestię, być może redaktorzy czasopism będą mogli rozpoznać oznaki tych zakulisowych działań. Mogą odmówić bezpośredniej współpracy z planistami publikacji oraz mogą wielokrotnie pytać autorów zarówno o niedocenianych jak i przecenianych współpracowników, pomocników oraz  inne wpływy. Systematyczne przyjęcie takiego modelu w którym autorzy ściśle i sztywno określą swoje role, może wspomóc te wysiłki.[50] Jednak takie starania musiały by iść w parze z karami za przewinienia.[12] Nie omówione tutaj inne formy publikacji i zarządzanie widmami w wykonaniu firm MECC takie jak prezentacje na spotkaniach akademickich, a co za tym idzie programy komisji z tych spotkań zmagają się z podobnymi problemami.

Uniwersytety i akademickie ośrodki zdrowia powinny zabronić umów, które pozwalają sponsorom projektować, edytować i cenzorować artykuły lub umożliwiać sponsorom przechowywanie danych od autorów. Powinny nawet zabraniać sponsorom ułatwiania publikacji. Uczelnie powinny również podejmować działania dyscyplinarne wobec badaczy, którzy biorą udział w artykułach jako zarządzane widmo. Jednocześnie badacze powinni być świadomi mechanizmów działania zarządzania widmami pod przykrywką ich nazwisk i odmawiać uczestnictwa w takich przedsięwzięciach. Być może musieliby być skromniejsi pod względem ilości artykułów jakie mogą opublikować oraz bardziej realistyczni odnośnie nakładu pracy, wysiłku i kreatywności potrzebnej do opublikowania artykułu. W prezentacji na stronie internetowej firmy Envision wspomniane jest o „dylemacie autora: Kim oni są ? Dlaczego są autorami? Jaka jest ich rola?”.[51] Wszyscy autorzy powinni zadawać sobie takie pytania.

Źródło: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0040286

Zobacz na: O stronniczości badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny
Wywiad z dr Stefanem Lanka o błędach metodologicznych w izolowaniu wirusów
Imitacja Nauki – Sharyl Attkisson – fałszywe badania naukowe
Badania bezpieczeństwa leków – od zaniedbania do oszustwa – John Braithwaite
Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?
Ghostwriterzy – Złe leki. Jak firmy farmaceutyczne wprowadzają w błąd lekarzy i krzywdzą pacjentów
Prawda o firmach farmaceutycznych. Jak nas oszukują i co z tym robić – dr Marcia Angell
Szczepionkowe badania kliniczne w Polsce
Ponad 30 000 opublikowanych badań może być błędne z powodu zanieczyszczonych komórek – Peter Dockrill
Błąd w oprogramowaniu aparatury FMRI może skutkować podważeniem 15 lat badań nad mózgiem

Przypisy:

1.Moffatt B, Elliott C (2007) Ghost marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Perspect Biol Med 50: 18–31.B. MoffattC. Elliott2007Ghost marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles.Perspect Biol Med501831
2. Antonuccio DO, Danton WG, McClanahan TM (2003) Psychology in the prescription era. Am Psychol 58: 1028–1043.DO AntonuccioWG DantonTM McClanahan2003Psychology in the prescription era.Am Psychol 5810281043
3. Barnett A (2003 December 7) Revealed: How drug firms ‘hoodwink’ medical journals. The Observer. A. Barnett2003 December 7Revealed: How drug firms ‘hoodwink’ medical journals. The Observer.Available: http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1101680,00.html. Accessed 22 August 2007.
4. Berenson A (2005 April 24) Evidence in Vioxx suits shows intervention by Merck officials. The New York Times. A. Berenson2005 April 24Evidence in Vioxx suits shows intervention by Merck officials. The New York Times.Available: http://www.nytimes.com/2005/04/24/business/24drug.html. Accessed 22 August 2007.
5. Blumsohn A (2006) Authorship, ghost-science, access to data and control of the pharmaceutical scientific literature: Who stands behind the word? AAAS Professional Ethics Report 29: 1–4.A. Blumsohn2006Authorship, ghost-science, access to data and control of the pharmaceutical scientific literature: Who stands behind the word?AAAS Professional Ethics Report2914
6. Elliott C (2004) Pharma goes to the laundry: Public relations and the business of medical education. Hastings Center Report 34: 18–23.C. Elliott2004Pharma goes to the laundry: Public relations and the business of medical education.Hastings Center Report341823
7. Fugh-Berman A (2005) The corporate coauthor. J Gen Intern Med 20: 546–548.A. Fugh-Berman2005The corporate coauthor.J Gen Intern Med20546548
8. Gruzuk M, Jones C (2003) CBC Marketplace: Inside the business of medical ghostwriting. M. GruzukC. Jones2003CBC Marketplace: Inside the business of medical ghostwriting.Available: http://www.cbc.ca/consumers/market/files/health/ghostwriting/. Accessed 22 August 2007.
9. Healy D (2004) Shaping the intimate: Influences on the experience of everyday nerves. Soc Stud Sci 34: 219–245.D. Healy2004Shaping the intimate: Influences on the experience of everyday nerves.Soc Stud Sci34219245
10. Larkin M (1999) Whose article is it anyway? Lancet 354: 136.M. Larkin1999Whose article is it anyway?Lancet354136
11. Mathews AW (2005 December 13) Ghost story: At medical journals, writers paid by industry play big role; Articles appear under name of academic researchers, but they often get help; J&J receives a positive “spin.”. The Wall Street Journal. A1. AW Mathews2005 December 13Ghost story: At medical journals, writers paid by industry play big role; Articles appear under name of academic researchers, but they often get help; J&J receives a positive “spin.”.The Wall Street JournalA1
12. Ngai S, Gold JL, Gill SS, Rochon PA (2005) Haunted manuscripts: Ghost authorship in the medical literature. Account Res 12: 103–114.S. NgaiJL GoldSS GillPA Rochon2005Haunted manuscripts: Ghost authorship in the medical literature.Account Res12103114
13. Peterson M (2002 November 22) Madison ave. has growing role in the business of drug research. The New York Times. M. Peterson2002 November 22Madison ave. has growing role in the business of drug research. The New York Times.Available: http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0DEEDF1239F931A15752C1A9649C8B63&sec=health. Accessed 22 August 2007.
14. Baty P (2005 November 25) When access to data is a real bone of contention. The Times Higher Education Supplement. P. Baty2005 November 25When access to data is a real bone of contention. The Times Higher Education Supplement.Available: http://www.thes.co.uk/search/story.aspx?story_id=2026307. Accessed 22 August 2007.
15. Lagnado M (2002) Haunted papers. Lancet 359: 902.M. Lagnado2002Haunted papers.Lancet359902
View Article PubMed/NCBI Google Scholar
16. Drenth JPH (1998) Multiple authorship: The contribution of senior authors. JAMA 280: 219–221.JPH Drenth1998Multiple authorship: The contribution of senior authors.JAMA280219221
17. Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O (2003) Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: Systematic review. BMJ 326: 1167–1170.J. LexchinLA BeroB. DjulbegovicO. Clark2003Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: Systematic review.BMJ32611671170
18. Bekelman JE, Li Y, Gross CP (2003) Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: A systematic review. JAMA 289: 454–469.JE BekelmanY. LiCP Gross2003Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: A systematic review.JAMA289454469
19. Sismondo SPharmaceutical company funding and its consequences: a qualitative systematic review. Contemp Clin Trials. S. SismondoPharmaceutical company funding and its consequences: a qualitative systematic review.Contemp Clin TrialsIn press. doi:10.1016/j.cct.2007.08.001. In press. doi:10.1016/j.cct.2007.08.001.
20. Flanagin A, Carey LA, Fontanarosa PB, Phillips SG, Pace BP, et al. (1998) Prevalence of articles with honorary authors and ghost authors in peer-reviewed medical journals. JAMA 280: 222–224.A. FlanaginLA CareyPB FontanarosaSG PhillipsBP Pace1998Prevalence of articles with honorary authors and ghost authors in peer-reviewed medical journals.JAMA280222224
21. Mowatt G, Shirran L, Grimshaw JM, Rennie D, Flanagin A, et al. (2002) Prevalence of honorary and ghost authorship in Cochrane reviews. JAMA 287: 2769–2771.G. MowattL. ShirranJM GrimshawD. RennieA. Flanagin2002Prevalence of honorary and ghost authorship in Cochrane reviews.JAMA28727692771
22. Gøtzsche PC, Hróbjartsson A, Johansen HK, Haahr MT, Altman DG, et al. (2007) Ghost authorship in industry-initiated randomised trials. PLoS Med 4: e19.PC GøtzscheA. HróbjartssonHK JohansenMT HaahrDG Altman2007Ghost authorship in industry-initiated randomised trials.PLoS Med4e19
23. Healy D, Cattell D (2003) Interface between authorship, industry and science in the domain of therapeutics. Br J Psychiatry 183: 22–27.D. HealyD. Cattell2003Interface between authorship, industry and science in the domain of therapeutics.Br J Psychiatry1832227
24. Current Medical Directions (1999 January 29) Worldwide publications status update: Zoloft (sertraline HCl). New York. Current Medical Directions1999 January 29Worldwide publications status update: Zoloft (sertraline HCl). New York.Available: http://www.healyprozac.com/GhostlyData/zoloftpublications.htm. Accessed 28 August 2007.
25. Golden GA, Parochka JN, Overstreet KM (2002) Medical education and communication companies: An updated in-depth profile. J Contin Educ Health Prof 22: 55–62.GA GoldenJN ParochkaKM Overstreet2002Medical education and communication companies: An updated in-depth profile.J Contin Educ Health Prof225562
26. Medical News Today (2005) 80% of pharmaceutical medical publications spending outsourced in 2004. Medical News Today. Medical News Today200580% of pharmaceutical medical publications spending outsourced in 2004. Medical News Today.Available: http://www.medicalnewstoday.com/articles/20845.php. Accessed 22 August 2007.
27. Bodenheimer T (2000) Uneasy alliance: Clinical investigators and the pharmaceutical industry. New Engl J Med 342: 1539–1544.T. Bodenheimer2000Uneasy alliance: Clinical investigators and the pharmaceutical industry.New Engl J Med34215391544
28. Mirowski P, Van Horn R (2005) The contract research organization and the commercialization of scientific research. Soc Stud Sci 35: 503–534.P. MirowskiR. Van Horn2005The contract research organization and the commercialization of scientific research.Soc Stud Sci35503534
29. Blumenthal D, Campbell EG, Anderson MS, Causino N, Louis KS (1997) Withholding research results in academic life science. Evidence from a national survey of faculty. JAMA 277: 1224–1228.D. BlumenthalEG CampbellMS AndersonN. CausinoKS Louis1997Withholding research results in academic life science. Evidence from a national survey of faculty.JAMA27712241228
30. Lexchin J (2005) Implications of pharmaceutical funding on clinical research. Ann Pharmacother 39: 194–197.J. Lexchin2005Implications of pharmaceutical funding on clinical research.Ann Pharmacother39194197
31. Mello MM, Clarridge BR, Studdert DM (2005) Academic medical centers’ standards for clinical-trial agreements with industry. New Engl J Med 352: 2202–2210.MM MelloBR ClarridgeDM Studdert2005Academic medical centers’ standards for clinical-trial agreements with industry.New Engl J Med35222022210
32. Bohdanowicz H (2005) A guide to strategic communication planning. Pharmaceutical Executive Europe. H. Bohdanowicz2005A guide to strategic communication planning. Pharmaceutical Executive Europe.Available: http://www.pharmexeceurope.com/europharmexec/article/articleDetail.jsp?id=180670. Accessed 22 August 2007.
33. Complete Healthcare Communications (2006) The leader in strategic publication planning. Complete Healthcare Communications2006The leader in strategic publication planning.Available: http://www.chcinc.com/company_home.asp. Accessed 24 August 2007.
34. Complete Healthcare Communications (2003) US publication plan: Trials. Complete Healthcare Communications2003US publication plan: Trials.Available: http://www.chcinc.com/images/datam/report_16.pdf. Accessed 28 August 2007. Available: http://www.chcinc.com/images/datam/report_16.pdf. Accessed 28 August 2007.
35. Lewis M, Paul T, Miller F (2005) Mapping the publications course. Pharmaceutical Executive Europe. M. LewisT. PaulF. Miller2005Mapping the publications course. Pharmaceutical Executive Europe.Available: http://www.pharmexeceurope.com/europharmexec/article/articleDetail.jsp?id=180614. Accessed 22 August 2007.
36. Envision Pharma (2006) Publications planning. Envision Pharma2006Publications planning.Available: http://www.envisionpharma.com/publicationsPlanning/. Accessed 22 August 2007.
37. American Medical Writers Association (2007) What is AMWA. American Medical Writers Association2007What is AMWA.Available: http://www.amwa.org/default.asp?Mode=DirectoryDisplay&id=11 1. Accessed 23 August 2007.
38. American Medical Writers Association (2007) Organizational structure: National officers. American Medical Writers Association2007Organizational structure: National officers.Available: http://www.amwa.org/default.asp?Mode=DirectoryDisplay&id=116&DirectoryUseAbsoluteOnSearch=True. Accessed 28 August 2007.
39. American Medical Writers Association (2007) 2007 annual conference update. American Medical Writers Association20072007 annual conference update.Available: http://www.amwa.org/default/conference/2007/opensessions2007.pdf. Accessed 28 August 2007.
40. Excerpta Medica (2007) Strategic publications planning. Excerpta Medica2007Strategic publications planning.Available: http://www.excerptamedica.com//index.cfm?vid=59BE809F-C09F-296A-6138C29EE8C69671. Accessed 22 August 2007.
41. Wolters Kluwer (2006) Our brands: Lippincott Williams & Wilkins. Kluwer Wolters2006Our brands: Lippincott Williams & Wilkins.Available: http://www.wkhealth.com/. Accessed 22 August 2007.
42. The International Publication Planning Association (2006) About TIPPA. The International Publication Planning Association2006About TIPPA.Available: http://www.publicationplanningassociation.org/about.aspx. Accessed 22 August 2007.
43. International Society for Medical Publication Professionals (2006) ISMPP mission and objectives. International Society for Medical Publication Professionals2006ISMPP mission and objectives.Available: http://www.ismpp.org/. Accessed 28 August 2007.
44. Center for Business Intelligence (2006) 3rd annual forum on strategic publication planning. Center for Business Intelligence20063rd annual forum on strategic publication planning.Available: http://www.cbinet.com/show_conference.cfm?confcode=PC07084. Accessed 28 August 2007.
45. Schafer A (2004) Biomedical conflicts of interest: A defence of the sequestration thesis—Learning from the cases of Nancy Olivieri and David Healy. J Med Ethics 30: 8–24.A. Schafer2004Biomedical conflicts of interest: A defence of the sequestration thesis—Learning from the cases of Nancy Olivieri and David Healy.J Med Ethics30824
46. Hubbard T, Love J (2004) A new trade framework for global healthcare R&D. PLoS Biol 2: e52.T. HubbardJ. Love2004A new trade framework for global healthcare R&D.PLoS Biol2e52
47. Campanario JM (1998) Peer review for journals as it stands today — Part I. Sci Commun 19: 181–211.JM Campanario1998Peer review for journals as it stands today — Part I.Sci Commun19181211
48. Campanario JM (1998) Peer review for journals as it stands today — Part II. Sci Commun 19: 277–306.JM Campanario1998Peer review for journals as it stands today — Part II.Sci Commun19277306
49. Jefferson T, Rudin M, Brodney Folse S, Davidoff F (2006) Editorial peer review for improving the quality of reports of biomedical studies. Cochrane Database Syst Rev. 2. T. JeffersonM. RudinS. Brodney FolseF. Davidoff2006Editorial peer review for improving the quality of reports of biomedical studies Cochrane Database Syst Rev2MR000016. MR000016.
50. Rennie D, Yank V, Emanuel L (1997) When authorship fails: A proposal to make contributors accountable. JAMA 278: 579–585.D. RennieV. YankL. Emanuel1997When authorship fails: A proposal to make contributors accountable.JAMA278579585
51. Envision Pharma (2006) The ten deadly sins of publication planning. Envision Pharma2006The ten deadly sins of publication planning.Available: http://www.envisionpharma.com/publicationsPlanning/. Accessed 22 August 2007.