Boraks

Boraks w szczepionkach Gardasil

Tetraboran sodu lub boraks to sól sodowa kwasu borowego.  Boraks jest solą sodową słabego kwasu borowego. W roztworze boraks jest silnie zasadowy. Stosowany w szczepionce Gardasil w ilości 35mcg na dawkę. Sproszkowany kwas borowy jest często używany do zabijania karaluchów. Tetraboran sodu jest obecnie wymieniony jako niebezpieczna trucizna. Symptomy zatrucia tetraboranem sodu są podobne do kilku skutków ubocznych zgłaszanych po szczepionce Gardasil. Nie znalazłem informacji dotyczących profilu bezpieczeństwa dla wstrzykiwanego boraksu. Przewlekłe zatrucia boraksem objawiają się brakiem łaknienia, nudnościami, ciągłymi wymiotami, biegunką, niedokrwistością. Może wystapić również bóle głowy i letarg.
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC35933#Symptoms

Z Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej

W przypadku spożycia do poważnych negatywnych objawów można zaliczyć:
-zmniejszona waga płodowa
-zwiększenie częstotliwości zgonów płodowych
-deformacja kośćca

“Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.”

“Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.”

“Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na płód.” – H360FD

Według klasyfikacji CLP/GHS – Reprodukcja kategoria 1B, – DZIAŁANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOŚĆ [Płodność i Płód]

Źródło: http://wnoz.sggw.pl/wp-content/uploads/Sodu-tetraboran-10-.-hydrat-CZDA.pdf

Kategoria 1B – Działanie żrące na skórę, szkodliwe działanie na rozrodczość, działanie rakotwórcze, działanie mutagenne

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1874-Kryteria-klasyfikacji-substancji-i-mieszanin-zagrozenia-dla-zdrowia.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piktogramy_okre%C5%9Blaj%C4%85ce_rodzaj_zagro%C5%BCenia

 

Wszystko to jest ważne, ponieważ możliwa rozrodcza toksyczność jest oficjalnym powodem obecnego ataku na boraks.
Boraks trudno wchłania się podczas wdychania i poprzez nieuszkodzoną skórę, przez co trudno jest wprowadzić nawet kilka jego miligramów codziennie do organizmu podczas jego konwencjonalnego stosowania. – To jak to jest z tym boraksem

%d bloggers like this: