Bezpieczeństwo i skuteczność Synagis – paliwizumabu

Bezpieczeństwo i skuteczność Synagis – paliwizumabu

  

W listopadzie 2008 roku na stronie Polska Times pojawił się artykuł pod tytułem “Szczepionka synagis uratuje setki wcześniaków” o preparacie paliwizumab, a w nim czytamy:

“Ta szczepionka dla wcześniaków wzmacnia odporność na wirusa RS, wywołującego zapalenie płuc. Jedna dawka synagisu kosztuje 5 tys. zł. (…)

Zgoda ministerstwa na refundację leku to wyjątkowa sytuacja, ponieważ rada konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych nie wydała pozytywnej opinii dla synagisu. Jednak o skuteczności synagisu już dawno przekonała się większość państw Unii Europejskiej. – Wszystkie analizy jednoznacznie dowodzą, że lek jest skuteczny i, co więcej, bardzo opłacalny z punktu widzenia farmakoekonomicznego – przekonuje prof. Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.” – Źródło: https://polskatimes.pl/szczepionka-synagis-uratuje-setki-wczesniakow/ar/59369

Poniżej przedstawiamy materiały opisujące głównie bezpieczeństwo i skuteczność paliwizumabu [Synagis].

Bezpieczeństwo i skuteczność Synagis – paliwizumabu

CEL: Określić bezpieczeństwo i skuteczność profilaktyki paliwizumabem w zmniejszaniu częstości hospitalizacji z powodu zakażenia RSV u niemowląt z wysokim poziomem ryzyka.

METODY: Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo [nie wiem co było substancją] przeprowadzono w 139 ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. W sezonie zachorowań RSV pomiędzy 1996 a 1997 rokiem, 1.502 dzieci z wcześniactwem (mniejszym lub równym 35 tygodni) lub dysplazją oskrzelowo-płucną (BPD) losowo wybrano do podania 5 zastrzyków paliwizumabu (15 mg / kg), lub równoważnej objętości placebo domięśniowo, wstrzykiwane co 30 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była hospitalizacja z potwierdzoną infekcją RSV. Dzieci obserwowano przez 150 dni (30 dni od ostatniego wstrzyknięcia). Tych hospitalizowanych w wyniku zakażenia RSV oceniano na całkowitą liczbę dni w szpitalu, całkowitą liczbę dni ze zwiększonym tlenem uzupełniającym, całkowitą liczbę dni z umiarkowaną lub ciężką chorobą dolnych dróg oddechowych oraz częstość i całkowita liczba dni spędzona na oddziale intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej. Oceniano również częstość hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego niezwiązanych z zakażeniem RSV oraz częstość występowania zapalenia ucha środkowego. Grupy placebo i paliwizumab były zrównoważone w momencie wprowadzenia pod względem demograficznym i czynników ryzyka RSV. 99% dzieci w obu grupach ukończyło protokół, a około 93% otrzymało wszystkie zaplanowane zastrzyki.

WYNIKI: Profilaktyka paliwizumabem poskutkowała 55% zmniejszeniem hospitalizacji z powodu RSV (10,6% placebo w porównaniu do 4,8% dla paliwizumabu). U dzieci z wcześniactwem, ale bez BPD, miało miejsce 78% zmniejszenie hospitalizacji z powodu RSV (8,1% w porównaniu z 1,8%); u dzieci z BPD miała miejsce redukcja o 39% (12,8% w porównaniu z 7,9%). W przypadku uwzględnienia płci, wieku wprowadzenia do badania, wagi wejściowej, dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) i wieku ciążowego w modelu regresji logistycznej, wpływ profilaktyki palivizumabem pozostawał statystycznie istotny. W grupie której podawano paliwizumab wystąpiło proporcjonalnie mniej dni szpitalnych z powodu infekcji RSV, mniej dni szpitalnych z powodu RSV ze zwiększonym podawaniem tlenu, mniej dni szpitalnych z powodu RSV z umiarkowaną/ciężką chorobą dolnych dróg oddechowych oraz mniejsza częstość przyjęć na oddział intensywnej opieki medycznej.

Paliwizumab był bezpieczny i dobrze tolerowany. Nie zaobserwowano znaczących różnic w zgłaszanych zdarzeniach niepożądanych między obiema grupami. U niewielu dzieci zaprzestano podawania zastrzyków z przyczyn związanych ze zdarzeniami niepożądanymi (0,3%). Reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały rzadko (1,8% placebo w porównaniu do 2,7% paliwizumabu); najczęstszą reakcją był łagodny i przemijający rumień. Łagodne lub umiarkowane zwiększenie poziomu aminotransferazy asparaginianowej [AspAT – enzym wątrobowy] wystąpiło u 1,6% pacjentów otrzymujących placebo i 3,6% pacjentów otrzymujących paliwizumab; w przypadku aminotransferazy alaninowej [ALT] wartości te wynosiły odpowiednio 2,0% i 2,3%. Zaburzenia czynności wątroby i nerek związane z badanym lekiem były podobne w obu grupach.

WNIOSKI: Comiesięczne domięśniowo podawanie paliwizumabu jest bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu poważnym chorobom z powodu RSV u wcześniaków i osób z dysplazją oskrzelowo-płucną [BPD].” – Pediatrics. 1998 Sep;102(3 Pt 1):531-7.  Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. The IMpact-RSV Study Group.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9738173

Fragmenty z angielskojęzycznej ulotki pobranej z strony FDA:

PRZECIWWSKAZANIA: Synagis® (paliwizumab) nie powinien być stosowany u pacjentów pediatrycznych z wcześniejszą historią ciężkiej reakcji niepożądanej na Synagis® (paliwizumab) lub inne składniki tego produktu.” – Indications And Usage

OSTRZEŻENIA: Bardzo rzadkie przypadki anafilaksji (<1 przypadek na 100.000 pacjentów) zgłaszano po ponownym narażeniu na Synagis (paliwizumab) [patrz działania niepożądane, po wprowadzeniu na rynek]. Zgłaszano także rzadkie ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości w początkowej fazie ekspozycji lub ponownego podania paliwizumabu. Jeśli wystąpi ciężka reakcja nadwrażliwości, należy trwale zaprzestać stosowania preparatu. W przypadku wystąpienia łagodniejszych reakcji nadwrażliwości, należy zachować ostrożność podczas ponownego podawania paliwizumabu. Jeśli wystąpi reakcja anafilaktyczna lub ciężkie reakcje alergiczne, należy podać odpowiednie leki (np. Epinefrynę) i w razie potrzeby zapewnić opiekę wspomagającą.” – Warnings

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Ogólne: Synagis® (paliwizumab) przeznaczony jest wyłącznie do stosowania domięśniowego. Podobnie jak w przypadku każdego wstrzyknięcia domięśniowego, podając Synagis® (paliwizumab) należy zachować ostrożność u pacjentów z trombocytopenią lub z zaburzeniami krzepnięcia.

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Synagis® (paliwizumab) nie zostały wykazane w leczeniu rozwiniętej choroby w następstwie infekcji RSV.

Fiolka jednorazowego użytku Synagis® (paliwizumab) nie zawiera środka konserwującego. Zastrzyki należy podać w ciągu 6 godzin po przygotowaniu preparatu.

Interakcje z innymi lekami: Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji między medykamentami/lekami. W badaniu IMpact-RSV proporcje pacjentów w grupach placebo i Synagis® (paliwizumab), którzy otrzymali rutynowe szczepionki dla dzieci, szczepionkę przeciw grypie, leki rozszerzające oskrzela lub kortykosteroidy, były podobne i nie zaobserwowano zwiększonego zwiększenia działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących te preparaty/medykamenty.

Rakotwórczość, mutageneza, upośledzenie płodności: Nie przeprowadzono badań dotyczących karcynogenezy, mutagenezy i toksycznego wpływu na reprodukcję.

Ciąża: Produkt z kategorii C: Synagis® (paliwizumab) nie jest wskazany do stosowania u dorosłych, a badania dotyczące rozmnażania u zwierząt nie zostały przeprowadzone. Nie wiadomo również, czy Synagis® (paliwizumab) może powodować uszkodzenie płodu po podaniu kobiecie w ciąży lub może wpływać na zdolność reprodukcyjną.” – Precautions

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: W połączonych badaniach profilaktycznych z udziałem pacjentów pediatrycznych z dysplazją oskrzelowo-płucną [BPD] lub wcześniactwem, uczestniczyło 520 pacjentów otrzymujących placebo oraz 1.168 pacjentów otrzymujących 5 comiesięcznych dawek Synagis® (paliwizumab). Proporcje pacjentów w grupie otrzymującej placebo i Synagis® (paliwizumab), którzy doświadczyli jakichkolwiek negatywnych efektów lub poważnych negatywnych efektów ubocznych były podobne.

Większość danych dotyczących bezpieczeństwa pochodzi z badania IMpact-RSV. W tym badaniu Synagis® (paliwizumab) pięciu pacjentów odpadło: dwoje z powodu wymiotów i biegunki, jeden z powodu rumienia i umiarkowanego stwardnienia w miejscu czwartego wstrzyknięcia, a dwoje z powodu wcześniejszych stanów medycznych wymagających zarządzania (jeden z wrodzoną niedokrwistością i jeden ze zwężeniem żył płucnych wymagającym operacji kardiochirurgicznej). Drgawki odnotowano u 0,6% grupy placebo i 0,4% w grupie Synagis®. Zgony u badanych pacjentów wystąpiły u pięciu z 500 badanych otrzymujących placebo i czterech z 1.002 badanych otrzymujących Synagis® (paliwizumab). Zespół nagłej śmierci niemowląt był odpowiedzialny za 2 z 5 zgonów w grupie placebo i 1 z 4 w grupie Synagis® (paliwizumab).

Prawdziwe przyczyny zespołu nagłej śmierci niemowląt [Sudden Infant Death Syndrome – SIDS]- Michelle Goldstein

Niepożądane działania, które wystąpiły u więcej niż 1% pacjentów otrzymujących Synagis® (paliwizumab) w badaniu IMpact-RSV, w którym częstość występowania w grupie otrzymującej Synagis® (paliwizumab) była o 1% większa niż w grupie placebo, pokazano w Tabeli 1.

Bezpieczeństwo i skuteczność Synagis – paliwizumabu - Fragmenty z angielskojęzycznej ulotki pobranej z strony FDA

Inne działania niepożądane zgłaszane u więcej niż 1% badanych w grupie Synagis® (paliwizumab) obejmowały: gorączkę, kaszel, świszczący oddech, zapalenie oskrzelików, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astmę, krup, duszność, zapalenie zatok, bezdech, brak prawidłowego rozwoju, nerwowość, biegunkę, wymioty i nieżyt żołądkowo-jelitowy, wzrost poziomu aminotransferazy alaninowej (ALT, SGPT), nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, reakcje w miejscu wstrzyknięcia leku, zapalenie spojówek, infekcja wirusowa, Candida albicans (Monilia) w jamie ustnej, grzybicze zapalenie skóry, wyprysk, łojotok, niedokrwistość i zespół grypowy. Częstość występowania tych zdarzeń niepożądanych była podobna w grupie Synagis® (paliwizumab) i grupie placebo.” – Adverse Reactions https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/palimed102302LB.pdf

Synagis – doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu

Zanim przejdę do tego co się działo po wprowadzeniu preparatu na rynek przypomnę dwa cytaty dotyczące 4 fazy badań klinicznych – konkretnie statystyki zgłaszalności i rejestrowania efektów ubocznych do oficjalnych statystyk.

„Działania niepożądane leków i szczepionek są powszechne, ale są niedostatecznie raportowane. Chociaż 25% chorych leczonych ambulatoryjnie doświadcza niepożądanych efektów ubocznych, to mniej niż 0,3% wszystkich zdarzeń niepożądanych i 1-13% poważnych niepożądanych efektów ubocznych zgłoszono Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Podobnie, mniej niż 1% niepożądanych odczynów poszczepiennych [NOP] zostało zgłoszone.” – Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS) 
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

„Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1 proc. mieszkańców, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 7,3 proc., Niemczech 6 proc., we Francji 3,1 proc. oraz we Włoszech i Hiszpanii – po 2 proc.” – Źródło: Rynek Zdrowia, Zaskakująco mało zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków, 04.12.2015 
http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Eksperci-zaskakujaco-malo-zgloszen-o-niepozadanych-dzialaniach-lekow,157349,6.html

„Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu

Następujące działania niepożądane zostały zidentyfikowane i zgłoszone podczas stosowania po zatwierdzeniu Synagis® (paliwizumab). Ponieważ zgłaszanie reakcji niepożądanych jest dobrowolne, a populacja jest nieokreślonej wielkości, to nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie częstotliwości występowania niepożądanych zdarzeń lub ustalenie związku przyczynowego po ekspozycji na lek.

Na podstawie doświadczenia ponad 400.000 pacjentów, którzy otrzymywali Synagis (> 2 miliony dawek), zgłaszano rzadkie ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości po początkowym lub kolejnym podaniu preparatu.

Po ponownym podaniu preparatu zgłaszano również bardzo rzadkie przypadki anafilaksji (<1 przypadek na 100.000 pacjentów). Żadna ze zgłoszonych reakcji nadwrażliwości nie zakończyła się śmiercią. Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować duszność, sinicę, niewydolność oddechową, pokrzywkę, świąd, obrzęk naczynioruchowy, hipotonię i brak reakcji. Związek między tymi reakcjami a rozwojem przeciwciał przeciwko Synagis® (paliwizumab) jest nieznany.

Ograniczone dane z raportów po wprowadzeniu do obrotu sugerują, że w ciągu jednego sezonu RSV zdarzenia niepożądane po szóstej lub kolejnych dawkach Synagis® (paliwizumab) są podobne co do  charakteru i częstości występowania jak po pierwszych pięciu dawkach.” – Post-Marketing Experience https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/palimed102302LB.pdf

Fragmenty z polskojęzycznej ulotki dotyczące bezpieczeństwa:

2. Informacje ważne przed zastosowaniem u dziecka leku Synagis
Kiedy nie stosować u dziecka leku Synagis

Jeśli dziecko ma uczulenie na paliwizumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Ciężka reakcja alergiczna może mieć następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe:

– ciężka wysypka, pokrzywka lub świąd skóry,
– obrzęk warg, języka lub twarzy,
– zamykanie się gardła, trudności w oddychaniu,
– utrudniony, przyspieszony lub nieregularny oddech,
– sine zabarwienie skóry, warg lub paznokci u rąk,
– osłabienie siły mięśniowej lub wiotkość mięśni,
– obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
– brak reakcji na bodźce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Synagis

– jeśli dziecko nie czuje się dobrze, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być wskazane podanie leku Synagis w późniejszym terminie,
– jeśli dziecko ma jakiekolwiek zaburzenia krzepliwości krwi, ponieważ Synagis zazwyczaj wstrzykuje się w udo.

Lek Synagis a inne leki

Chociaż nie są znane interakcje leku Synagis z innymi lekami, przed rozpoczęciem podawania leku Synagis należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Synagis może powodować ciężkie działania niepożądane, w tym:

  • ciężkie reakcje alergiczne, które mogą zagrażać życiu lub powodować zgon (patrz „Kiedy nie stosować u dziecka leku Synagis” w punkcie 2., gdzie znajduje się wykaz objawów podmiotowych i przedmiotowych)
  • nietypowe siniaczenie lub zgrupowania małych czerwonych plamek na skórze.

Należy bezzwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego lub uzyskać pomoc medyczną, gdy po podaniu dawki leku Synagis u dziecka wystąpi któreś z wymienionych powyżej ciężkich działań niepożądanych.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

  • wysypka
  • gorączka

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

  • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
  • przerwa w oddychaniu lub inne trudności w oddychaniu

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

  • napady drgawek
  • pokrzywka

Źródło: Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika http://www.abbvie.pl/content/dam/abbviecorp/pl/docs/Synagis_ulotka_dla_pacjenta_02czer2015.pdf

W Charakterystyce Produktu Leczniczego mowa jest o działaniach niepożądanych podczas badań klinicznych, ale nie ma wzmianki co było substancją wykorzystaną jako placebo. Według Złotego standardu badań klinicznych w Medycynie Opartej na Dowodach placebo to substancja, która jest obojętna dla organizmu – np. sól fizjologiczna.

„Placebo jest „obojętnym” zamiennikiem leczenia lub interwencji. „Obojętne” oznacza, że ​​związek/substancja nie ma znanej aktywności, która mogłaby wpłynąć na wynik.” – Indian J Sex Transm Dis. 2012 Jul-Dec; 33(2): 131–134.; Randomized double blind placebo control (RDBPC) studies are considered the “gold standard” of epidemiologic studies. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3505292/

Jeśli kogoś interesuje czego można się spodziewać po podaniu dożylnym soli fizjologicznym [u niemowląt od 20 do 100 ml na 24 godziny na kg masy ciała] to w linku poniżej jest Charakterystyka Produktu Leczniczego soli fizjologicznej firmy Baxter

W badaniach klinicznych Synagis mowa jest o tym, że w trakcie tych badań podawano szczepionki. Czy i jaki miało to wpływ na wynik badań nie wiadomo.

Niespecyficzne skutki szczepień cz.1 – Szczepienia dzieci – dr Suzanne Humphries
Niespecyficzne skutki szczepień cz.2 – dr Suzanne Humphries

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono odpowiednich badań interakcji paliwizumabu z innymi produktami leczniczymi. W badaniu fazy III IMpact-RSV, w populacjach wcześniaków i dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną, w grupach otrzymujących placebo lub paliwizumab, były podobne odsetki pacjentów, u których zastosowano rutynowe szczepienia ochronne, szczepionkę przeciw grypie, leki rozszerzające oskrzela lub kortykosteroidy, i nie zaobserwowano zwiększenia częstości ani nasilenia działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących te produkty lecznicze.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najcięższe działania niepożądane, występujące podczas stosowania paliwizumabu to anafilaksja i inne ostre reakcje nadwrażliwości. Działania niepożądane, występujące często podczas stosowania paliwizumabu to gorączka, wysypka i odczyn w miejscu podania.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Działania niepożądane, zarówno kliniczne, jak i stwierdzane w badaniach laboratoryjnych, przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania (bardzo często ³ 1/10; często ≥ 1/100 do < 1/10; niezbyt często ≥ 1/1.000 do < 1/100; rzadko ³ 1/10.000 do < 1/1.000) w badaniach wykonanych u wcześniaków i dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną oraz u dzieci z wrodzoną wadą serca.

Działania niepożądane opisane po wprowadzeniu paliwizumabu do obrotu zgłaszane są dobrowolnie z populacji o nieznanej wielkości i dlatego nie zawsze jest możliwa rzetelna ocena częstości ich występowania lub ustalenie związku przyczynowego z narażeniem na paliwizumab. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych w tabeli poniżej oceniono na podstawie danych o bezpieczeństwie stosowania pochodzących z dwóch rejestracyjnych badań klinicznych. Częstości występowania tych działań niepożądanych w wymienionych badaniach nie wykazały różnic między grupami otrzymującymi paliwizumab i placebo, a działania nie miały związku ze stosowaniem leku.

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Badania kliniczne z użyciem liofilizowanego paliwizumabu

W badaniu profilaktyki zakażeń RSV (badanie IMpact-RSV) z udziałem grupy kontrolnej otrzymującej placebo, przeprowadzonym u 1. 502 dzieci o zwiększonym ryzyku zakażenia (Synagis – 1.002 pacjentów, placebo – 500 pacjentów), 5 dawek 15 mg/kg mc. podawanych co miesiąc zmniejszyło częstość hospitalizacji z powodu zakażenia RSV o 55% (p = < 0,001). W grupie otrzymującej placebo współczynnik hospitalizacji z powodu zakażenia RSV wynosił 10,6%. Obliczona na tej podstawie bezwzględna redukcja zagrożenia wynosi 5,8%, co oznacza, że liczba pacjentów, których należy poddać leczeniu, aby zapobiec jednej hospitalizacji wynosi 17. U dzieci hospitalizowanych mimo profilaktycznego leczenia paliwizumabem nie zaobserwowano wpływu na ciężkość przebiegu zakażenia RSV, mierzoną liczbą dni pobytu na oddziale intensywnej terapii na 100 dzieci oraz liczbą dni wentylacji mechanicznej na 100 dzieci.

Łącznie 222 dzieci uczestniczyło w dwóch odrębnych badaniach w celu oceny bezpieczeństwa stosowania paliwizumabu podawanego w drugim sezonie występowania zakażeń RSV. 103 dzieci otrzymało wstrzyknięcia paliwizumabu raz w miesiącu po raz pierwszy, a 119 dzieci otrzymało paliwizumab przez dwa kolejne sezony. W żadnym z badań nie zaobserwowano różnic w immunogenności. Ponieważ nie przeprowadzono specjalnego badania skuteczności paliwizumabu podawanego pacjentom jako drugi kurs leczenia w kolejnym sezonie występowania zakażeń RSV, znaczenie tych danych w kategoriach skuteczności jest nieznane.

Dane farmakokinetyczne uzyskane w otwartym klinicznym badaniu prospektywnym, którego celem była ocena właściwości farmakokinetycznych, bezpieczeństwa i immunogenności po podaniu 7 dawek paliwizumabu w ciągu jednego sezonu występowania zakażeń RSV wykazały, że u wszystkich 18 dzieci uczestniczących w badaniu osiągnięte zostało odpowiednie średnie stężenie paliwizumabu. Przemijające niskie stężenia przeciwciał przeciw paliwizumabowi stwierdzono u jednego dziecka po drugiej dawce paliwizumabu. Stężenie to zmniejszyło się do niewykrywalnego poziomu po piątej i siódmej dawce.

W badaniu z udziałem grupy kontrolnej otrzymującej placebo przeprowadzonym u 1.287 pacjentów w wieku ≤ 24 miesięcy z istotną hemodynamicznie wrodzoną wadą serca (Synagis – 639 pacjentów, placebo – 648 pacjentów), 5 dawek produktu Synagis 15 mg/kg mc. podawanych co miesiąc zmniejszyło częstość hospitalizacji z powodu zakażenia RSV o 45% (p = 0,003) (badanie u pacjentów z wrodzoną wadą serca). Proporcja pacjentów z sinicą i bez sinicy była podobna w obydwu grupach. Współczynnik hospitalizacji wynosił 9,7% w grupie otrzymującej placebo i 5,3% w grupie otrzymującej produkt Synagis. Punkty końcowe badania wtórnej skuteczności wykazały istotne zmniejszenie całkowitej liczby dni hospitalizacji z powodu zakażenia RSV (zmniejszenie o 56%, p = 0,003) i łącznej liczby dni zakażenia RSV wymagającego zwiększonego podawania tlenu (zmniejszenie o 73%, p = 0,014) na 100 dzieci w grupie otrzymującej produkt Synagis w porównaniu do grupy otrzymującej placebo.

U małych dzieci z istotną hemodynamicznie wrodzoną wadą serca (ang. hemodynamically significant congenital heart disease, HSCHD) przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne porównujące występowanie pierwotnych ciężkich zdarzeń niepożądanych (zakażenie, zaburzenia rytmu serca i zgon) u pacjentów, którzy otrzymali profilaktycznie produkt Synagis (1.009) oraz pacjentów, którzy nie otrzymali produktu Synagis (1.009). Pacjentów dopasowano pod względem wieku, typu wady serca i wcześniejszej korekcji kardiochirurgicznej. Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w postaci zaburzeń rytmu serca i zgonu była podobna u dzieci, u których zastosowano leczenie profilaktyczne i dzieci, u których leczenia profilaktycznego nie zastosowano. Częstość występowania zakażeń była mniejsza u dzieci, które otrzymały leczenie profilaktyczne w porównaniu do dzieci, które takiego leczenia nie otrzymały. Wyniki badania wskazują, że nie było zwiększonego ryzyka ciężkiego zakażenia, ciężkich zaburzeń rytmu serca lub zgonu u dzieci z HSCHD w związku z profilaktycznym zastosowaniem produktu Synagis w porównaniu do dzieci, które nie otrzymały leczenia profilaktycznego.” – Charakterystyka Produktu Leczniczego http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20180508140880/anx_140880_pl.pdf

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2018/102/REK/RP_77_2018%20Synagis.pdf

 

%d bloggers like this: