Skarga na przychodnię do GIODO dot. bezprawnego przekazania danych sanepidowi

INSTRUKCJA:
1. Skarga na przychodnię do GIODO  i żądanie do IS / Wojewody, może złożyć każdy, kto w sprawie realizacji szczepień dziecka otrzymał chociaż jedno pismo z Inspekcji Sanitarnej lub od Wojewody – KORESPONDENCJA TAKA JEST DOWODEM, ŻE DANE ZOSTAŁY DO ORGANU PRZEKAZANE (nielegalnie).
Po złożeniu skargi otrzymamy wezwanie do uiszczenia opłaty skarbowej (ok. 10 zł) – przegapienie terminu na wpłatę, skutkuje odrzuceniem sprawy.
2. Po złożeniu skargi do GIODO, wysyłamy do IS/Wojewody żądanie unieważnienia postępowania prowadzonego na podstawie rażącego naruszenia prawa (lub unieważnienia decyzji o nałożeniu grzywny).
Uwaga! Oba pisma można wysłać z tą samą datą i tego samego dnia, natomiast z pewnością pismo do IS/Wojewody nie może być wysłane wcześniej niż skarga do GIODO.
3. Jeśli GIODO nie wyda decyzji maksymalnie w ciągu 2 miesięcy, następnym krokiem jest wezwanie GIODO do usunięcia naruszenia prawa – wzór otrzymają osoby, które będą w takiej sytuacji i zgłoszą się do nas.
4. Prawo jest naruszane w tym zakresie od nowelizacji ustawy w 2008 roku do tej pory – każdy, kto w tym okresie był nękany przez IS/Wojewodę, bez wątpienia kwalifikuje się do wystąpienia na ta ścieżkę – sprawy przedawniają się dopiero po upływie 10 lat od wydania przez organ wadliwej decyzji (wtedy dopiero nie można już żądać unieważnienia).
5. Na drogę występują opiekunowie prawni – jeśli nie otrzymali oboje personalnie pism z IS lub Wojewody, to oczywiście składa tylko ten rodzic, który jest wykazany w korespondencji (w takim przypadku trzeba dostosować szablon do liczby pojedynczej – szablon jest opracowany dla dwóch opiekunów prawnych jednocześnie, ponieważ jest to najczęściej występująca sytuacja).
6. Do skargi GIODO należy załączyć KOPIĘ aktu urodzenia dziecka (na potwierdzenie, że jesteśmy przedstawicielami ustawowymi), oraz kopię pisma z Sanepidu/Wojewody (wystarczy jakieś jedno z pierwszych pism).
Żądanie do Sanepidu/Wojewody, nie wymaga żadnych załączników.

 

Wyślij dwa pisma:

1) Miejscowość, dnia…………2016 r
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko dziecka
adres

Sz.P.
Edyta Bielak-Jomaa
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel./fax: (22) 860 70 86
Zawiadomienie o bezprawnym przekazaniu danych osobowych

Szanowna Pani,

Otrzymaliśmy z Inspekcji Sanitarnej pisma z dni …..(wymienić daty)….., oraz od Wojewody pisma z dni……, w sprawie szczepień profilaktycznych naszego dziecka ….. imię nazwisko dziecka….. (kopia pism w załączeniu).

Po sprawdzeniu przepisów i konsultacji prawnej stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że urząd ten stał się posiadaczem naszych danych osobowych i adresowych w sposób bezprawny, w wyniku złamania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych i obowiązujących Polskę międzynarodowych regulacji w tym zakresie.

Aktualnie jesteśmy pewni, że dane osobowe i adresowe/kontaktowe nasze jak i naszego dziecka, zostały przekazane przez placówkę medyczną …..(nazwa i adres przychodni)……
Nie istnieje jakakolwiek podstawa w przepisach prawa (ustawach), legalizująca tego rodzaju działania w odniesieniu do rezygnacji ze szczepień zwanych w Polsce “obowiązkowymi”, a będących de facto przymusowymi.
Proceder nielegalnego przekazywania danych w zakresie z jakim się zwrócmy do GIODO, jest uprawiany na podstawie bezprawnego załącznika nr.4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – na podstawie tego rozporządzenia osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, a rodzaj danych zawartych w tych sprawozdaniach został określony w dwóch załącznikach do tego rozporządzenia (4 i 5) i ma charakter statystyczny, jednak w załączniku nr. 4 widnieje nielegalna pozycja zatytułowana:
“Dział 2. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień”,
a dalej czytamy:
“Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, których imienny wykaz dołączono do sprawozdania”.
W liście sprawozdawczej dołączanej do załącznika nr. 4, której wzór nie został formalnie ustalony, przekazywane są co najmniej imiona i nazwiska dziecka i jego rodzica/ów oraz dane teleadresowe.
Oto odnośnik do ISAP zawierający w/w wymienione Rozporządzenie wraz z załącznikami: Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1086
W związku z powyższym wnosimy o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wobec nas i naszego dziecka, przez placówkę medyczną …..(nazwa i adres przychodni)……, w postaci bezprawnego przekazania do Inspekcji Sanitarnej naszych danych osobowych, adresowych/kontaktowych i medycznych danych dziecka (dotyczących m.in. szczepień).
Jednocześnie na podstawie art. 14 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wnosimy sprzeciw co do przetwarzania dotyczących nas danych w kontekście realizacji administracyjnego przymusu szczepień, przez Inspekcję Sanitarną, Wojewodę i jakikolwiek inny organ/podmiot, w związku z faktem braku postanowień ustawodawstwa krajowego w tym konkretnym zakresie, a tym samym łamaniem prawa do ochrony danych przez te organy poprzez nielegalne ich pozyskanie i tym samym nielegalne ich przetwarzanie i wykorzystywanie.
Zdajemy sobie sprawę z przysługującego nam uprawnienia do wniesienia skargi przeciw Polsce, w związku z nie przestrzeganiem prawa UE przez organy administracji.
Proceder przekazywania danych osobowych osób nie wyrażających zgody na szczepienia przymusowe do innych organów administracji czy osób/podmiotów jest nielegalny, ponieważ uprawnienie takie ani zakres danych nie zostały uregulowane w ustawie. Nie jesteśmy w stanie ustalić, co się dzieje w dalszej kolejności z naszymi danymi po bezprawnym przekazaniu ich przez placówkę medyczną, czy i do jakich urzędów/podmiotów/osób dane te są dalej przekazywane.
W związku z powyższym wnosimy też poniżej m.in. o ustalenie przez GIODO, czy dane zostały przekazane do innych jeszcze urzędów/podmiotów/osób, a jeśli tak, ustalenia konkretnie do jakich.
Domagamy się:
1) zarządzenia kontroli w placówce medycznej……..(nazwa i adres placówki), w celu ustalenia pełnego zakresu bezprawnie przekazanych danych, terminu i formy ich przekazania, oraz osób odpowiedzialnych,
2) usunięcia uchybień, które doprowadziły do bezprawnego przekazania danych, w celu doprowadzenia do całkowitego zaprzestania udostępniania naszych danych urzędom czy osobom przez placówkę medyczną bez naszej zgody i wiedzy, w aktualnym stanie prawnym,
3) ustalenia, czy i do jakich jeszcze urzędów lub osób trafiły nasze dane po udostępnieniu ich przez placówkę medyczną,
4) usunięcia naszych danych osobowych z dokumentacji placówki medycznej dotyczącej raportu i bezprawnego załącznika do raportu złożonego do Inspekcji Sanitarnej,
5) usunięcia naszych danych osobowych z zasobów danych Inspekcji Sanitarnej, Wojewody, oraz wszelkich kolejnych urzędów/podmiotów/osób, którym placówka medyczna i dalsze urzędy/podmioty/osoby przekazali nasze dane (w przypadku jeśli doszło do dalszych udostępnień),
6) ukarania osób winnych naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wobec nas.
Informacje:
1) wiek dziecka: lat….., ur. dn…………..
2) nazwa i adres oddziału Inspekcji Sanitarnej, który prowadził z nami korespondencję:…………………
3) nazwa i adres urzędu wojewódzkiego, który prowadził z nami korespondencję:…………………
4) dane osobowe i adresowe udostępnione Inspekcji Sanitarnej – pełny zakres przekazanych danych nie jest nam znany – dane użyte w korespondencji z nami to: …wymienić dane…. np. imię/nazwisko/adres/numer pesel dziecka, imię/nazwisko/adres ojca dziecka, imię/nazwisko/adres matki dziecka
Z poważaniem.
Imię nazwisko ojca + podpis ………………………………………….
Imię nazwisko matki + podpis ………………………………………….
Załączniki:
1. kopia pisma z Inspekcji Sanitarnej/Wojewody – ……stron
2. kopia aktu urodzenia dziecka – 2 sztuki (dla każdego opiekuna osobno)
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie danych osobowych
Art.1. pkt.2 Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
“[…] aktem o randze międzynarodowej jest Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950r., która – w art. 8 – przyznaje każdemu człowiekowi prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania oraz tajemnicy korespondencji, dopuszczając ograniczenie tego prawa w przepisach wewnętrznych jedynie, gdy tak przewiduje akt prawny rangi ustawowej.”

2) Drugie pismo:

Miejscowość, dnia…………2015 r
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko dziecka

Adres

Inspekcja Sanitarna lub Wojewoda
dokładna nawa i adres Sanepidu lub Wojewody

Dotyczy: sygnatura sprawy (jeśli jest)
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji / wstrzymanie wykonania decyzji / unieważnienia prowadzonego postępowania (do wyboru w zależności od sytuacji)

Niniejszym zawiadamiam o nielegalnym i nieuprawnionym przetwarzaniu naszych danych osobowych, tele-adresowych i medycznych dziecka, w nielegalnym zbiorze danych tzw. „osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych”, oraz nielegalnym przekazaniu tych danych osobom nieupoważnionym, tj. Inspekcji Sanitarnej/Wojewodzie (i być może dalszym), przez placówkę medyczną: ……….nazwa i adres przychodni……., tj. popełnieniu przestępstw z Art. 49. 1. i 2., oraz Art. 51. 1. Ustawy o ochronie danych osobowych.
Placówka medyczna łamiąc obowiązujące przepisy krajowe i międzynarodowe, umieściła nasze dane w nielegalnym nieuregulowanym ustawą zbiorze danych osób tzw. „uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych”, oraz nielegalnie przekazała te dane urzędnikom Inspekcji Sanitarnej / Wojewody.
Co za tym idzie, Inspekcja Sanitarna/Wojewoda, weszła w posiadanie tych danych nielegalnie.
Oznacza to wprost, iż Inspekcja Sanitarna/Wojewoda, weszła w posiadanie tych danych nielegalnie, a co za tym idzie również nielegalne w oparciu o nadużycia i rażące naruszenie prawa, jest / było prowadzone przeciwko nam postępowanie / wydana decyzja. (do wyboru w zależności od sytuacji)
W związku z powyższym, wzywamy organ do unieważnienia prowadzonego z naruszeniem prawa postępowania/wstrzymania wykonania decyzji / stwierdzenia nieważności decyzji. (do wyboru w zależności od sytuacji – jeśli grzywna jest już ściągnięta/zapłacona, dopisujemy jeszcze żądanie zwrotu kwoty wraz z odsetkami w ciągu 14 dni)
Podstawa prawna – Kpa
Art. 156.
§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Art. 159.
§ 1. Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1.
Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 14 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wnieśliśmy również do GIODO sprzeciw co do przetwarzania dotyczących nas danych w kontekście realizacji administracyjnego przymusu szczepień, przez Inspekcję Sanitarną, Wojewodę i jakikolwiek inny organ/podmiot, w związku z faktem braku regulacji ustawowej w tym zakresie, a tym samym łamaniem prawa do ochrony danych przez te organy poprzez nielegalne ich pozyskanie i tym samym nielegalne ich przetwarzanie i wykorzystywanie.
W związku z powyższym w skardze do GIODO wnieśliśmy m.in. o:
1) Wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wobec nas i naszego dziecka,
2) Ustalenie, czy i do jakich jeszcze urzędów lub osób, w sposób nielegalny trafiły nasze dane po udostępnieniu ich przez placówkę medyczną,
3) Zarządzenie wyrokiem usunięcia uchybień, które doprowadziły do bezprawnego przekazania danych, w celu doprowadzenia do całkowitego zaprzestania udostępniania naszych danych urzędom czy osobom przez placówkę medyczną bez naszej zgody i wiedzy, w aktualnym stanie prawnym,
4) Zarządzenie wyrokiem usunięcia naszych danych osobowych z dokumentacji placówki medycznej dotyczącej raportu i bezprawnego załącznika do raportu złożonego do Inspekcji Sanitarnej,
5) Zarządzenie wyrokiem usunięcia naszych danych osobowych z zasobów danych Inspekcji Sanitarnej, Wojewody, oraz wszelkich kolejnych urzędów/podmiotów/osób, którym placówka medyczna i dalsze urzędy/podmioty/osoby przekazały nasze dane (w przypadku jeśli doszło do dalszych udostępnień)
6) Ukaranie osób winnych złamania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
7) Zasądzenie kosztów postępowania
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o ochronie danych osobowych:
Art.1. pkt.2 Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą
Art. 49.
1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 51.
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Karta Praw Podstawowych UE
Artykuł 8 Ochrona danych osobowych
1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.
Dane osobowe i adresowe/kontaktowe nasze jak i naszego dziecka, oraz dane medyczne naszego dziecka, zostały przekazane przez placówkę medyczną, na podstawie bezprawnego załącznika nr.4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – na podstawie tego rozporządzenia, osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, a rodzaj danych zawartych w tych sprawozdaniach został określony w dwóch załącznikach do tego rozporządzenia (4 i 5) i ma charakter statystyczny, jednak w załączniku nr. 4 widnieje nielegalna pozycja zatytułowana: “Dział 2. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień”, a dalej czytamy: “Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, których imienny wykaz dołączono do sprawozdania”.
W liście sprawozdawczej dołączanej do załącznika nr. 4, której wzór nie został formalnie ustalony, nielegalnie przekazywane są co najmniej imiona i nazwiska dziecka i jego rodzica/ów oraz dane tele-adresowe.
Nie ma jakichkolwiek podstaw w ustawach, legalizujących tego rodzaju działania w odniesieniu do rezygnacji ze szczepień zwanych w Polsce “obowiązkowymi”, a będących de facto bezprawnie przymusowymi.
Zdajemy sobie sprawę z przysługującego nam uprawnienia do wniesienia skargi przeciw Polsce, w związku z nie przestrzeganiem prawa UE przez organy administracji.
Wnosimy jak na wstępie.

Podpisano
Imię nazwisko ojca + podpis ………………………………….
Imię nazwisko matki + podpis ………………………………….
http://www.giodo.gov.pl/270/j/pl/
“[…] aktem o randze międzynarodowej jest Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950r., która – w art. 8 – przyznaje każdemu człowiekowi prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania oraz tajemnicy korespondencji, dopuszczając ograniczenie tego prawa w przepisach wewnętrznych jedynie, gdy tak przewiduje akt prawny rangi ustawowej.”

Zrodlo: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP
https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/skarga-na-przychodni%C4%99-do-giodo-dot-bezprawnego-przekazania-danych-sanepidowi/1208996559127770